Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, της 5ης Ιουλίου 2022, ήρθε προς συζήτηση το θέμα της έγκρισης των όρων για την προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Στη συνεδρίαση δεν πάρθηκε απόφαση επί του θέματος προκειμένου να δοθεί ο χρόνος να μέλη να μελετήσουν τους όρους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις τους.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η αποστολή στα μέλη του Δ.Σ.  της εισήγησης του προέδρου  για την έγκριση των όρων του Καλλιτεχνικού διευθυντή, της  έγκρισης για την προκήρυξη της θέσης από το ΥΠ.ΕΣ.  στις 15-9- 2021 και του  άρθρο 30 του ν. 4479/2017.Πρόκειται για την περίφημο νόμο του Πάνου Σκουρολιάκου που επιτρέπει σε άτομα εγνωσμένου κύρους να γίνουν καλλιτεχνικοί διευθυντές μόνο με απολυτήριο γυμνασίου και χωρίς  πτυχίο δραματικής σχολής. Ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ  που όπως έχει αναφέρει πολλάκις ο Πρωινός Λόγος αξιοποιείται στο έπακρον από τη νυν δημοτική αρχή παρά τις αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου για βόλεμα ημετέρων.

Να θυμίσουμε πάντως ότι ο προηγούμενος τρόπος επιλογής καλλιτεχνικού διευθυντή δεν περιλάμβανε  βαθμολόγηση, αλλά μια «εσωτερική» διαδικασία, κρίση, αξιολόγηση, ατομικά από το κάθε μέλος. Αυτό τώρα αλλάζει μετά και τις δύο απορριπτικές του Υπουργείου Πολιτισμού.  Μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 τα μέλη υποχρεούνται να κάνουν τις παρατηρήσεις τους , προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εισήγηση του θέματος και να ληφθεί απόφαση.

Στους όρους διενέργειας προκήρυξης θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης  αναφέρεται ότι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής   είναι υπεύθυνος για την  υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα ειδικά προσόντα αναφέρεται σαφώς ότι απαιτείται μεν επαγγελματική εμπειρία, αλλά όχι  πενταετή.

  1. ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘE Κοζάνης δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:

1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο

1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

  1. Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του θεάτρου.
  2. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.

 ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην πλατφόρμα των Εθνικών Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

Συγκεκριμένα:

Α)  Μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, συγκαλείται η Επιτροπή Αποσφράγισης των φακέλων υποψηφιοτήτων, προκειμένου να ελέγξει την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Β)  Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης εξετάζει το  «Πρακτικό Αποσφράγισης των Φακέλων Υποψηφιοτήτων» και αποφασίζει την έγκριση ή μη του Πρακτικού.

Γ)  Μετά την έγκριση του  «Πρακτικό Αποσφράγισης των Φακέλων Υποψηφιοτήτων» το προεδρείο του Δ.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων, τις καλλιτεχνικές τους προτάσεις, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να διαμορφώσουν άποψη για τους υποψηφίους για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Δ)  Μετά το πέρας εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να μελετήσουν τα βιογραφικά και τις προτάσεις των υποψηφίων, το προεδρείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να διοργανώσει ατομικές συνεντεύξεις (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) με καθέναν από τους υποψηφίους, ενώπιο των μελών του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, προκειμένου αυτά, αφενός να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους υποψηφίου και αφετέρου να διαμορφώσουν αντίληψη για την προσωπικότητα καθενός από τους υποψηφίους. Η παρουσία ή όχι των υποψηφίων στις εν λόγω συνεντεύξεις, υπάγεται στην καλή τους θέληση και αποτελεί προσωπική τους επιλογή. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημέρα την ώρα και τον τρόπο διενέργειας της συνέντευξης με ηλεκτρονική αλληλογραφία από την γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Ε) Μετά το πέρας των συνεντεύξεων τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να αξιολογήσουν τους υποψηφίους καθένα ξεχωριστά στα εξής πεδία:

  1. Τίτλοι Σπουδών / Ειδικά Προσόντα
  2. Καλλιτεχνικό έργο (Από το βιογραφικό του υποψηφίου)

                                iii. Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες

  1. Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός
  2. Προσωπικότητα / Εντύπωση συνέντευξης  σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
 

Ψηφοδέλτιο βαθμολογίας Καλλιτεχνικού Δντη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

 

Τίτλοι Σπουδών / Ειδικά προσόντα Καλλιτεχνικό έργο (Από το βιογραφικό του υποψηφίου) Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός Προσωπικότητα / Εντύπωση συνέντευξης ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βαθμός

(1 έως 5)

10%

X 0,1

Βαθμός

(1 έως 5)

20%

X 0,2

Βαθμός

(1 έως 5)

20%

X 0,2

Βαθμός

(1 έως 5)

20%

X 0,2

Βαθμός

(1 έως 5)

30%

X 0,3

Σημείωση: Η βαθμολογία για κάθε κριτήριο είναι από 1 έως 5 (ακέραιο νούμερο) Σημειώνεται στο γκρι πεδίο. Η βαθμολογία για κάθε κριτήριο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή  (0,1 – 0,2 – 0,3) Σημειώνεται στο λευκό πεδίο. Στο σύνολο προστίθεται το άθροισμα των πολλαπλασιασμένων βαθμολογιών.

ΣΤ) Σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. και αφού διαπιστωθεί απαρτία τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να υποβάλουν σε μυστική ψηφοφορία, τα ψηφοδέλτια με την βαθμολογία τους  για τους υποψηφίους για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Για τον λόγο αυτό συγκροτείται διαπαραταξιακή τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία συλλέγει τα ψηφοδέλτια και προχωρά στην καταμέτρηση των βαθμολογιών. Μετά το πέρας της καταμέτρησης συντάσσει το πρακτικό της ψηφοφορίας με το σύνολο των βαθμολογιών που έλαβαν οι υποψήφιοι και το καταθέτει στο πρόεδρο του Δ.Σ.

Επισυνάπτονται :

  1. Η εισήγηση του Νίκου Κέφαλου για την έγκριση των όρων του Καλλιτεχνικού διευθυντή.

2.Η  έγκριση για την προκήρυξη της θέσης από το ΥΠ.ΕΣ. (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114/14296/10-9- 2021)

3.Το  άρθρο 30 του ν. 4479/2017

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Ο νέος τρόπος επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή Κοζάνης