Ο «Πρωινός Λόγος» το καλοκαίρι του 2022 με πολλαπλά δημοσιεύματα είχε αναφερθεί στην περίπτωση της πρώην αντιδημάρχου  Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Εορδαίας κα Μαρία Αντωνιάδου, η οποία προμήθευε από το 2019 τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές , εξοπλισμό για σχολεία, ηλεκτρολογικό υλικό, εκτυπωτές και ανταλλακτικά μηχανήματα με προϊόντα συνολικής αξίας 16.318,58 € και 13.862,55 € κατά τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα. Η Αποκεντρωμένη απάντησε στο αίτημα διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών διότι αυτό ήταν το αιτούμενο από το Δήμο Εορδαίας, εξηγώντας ότι ο έλεγχος των τιμολογίων γίνεται από τον Επίτροπο και το θέμα του ασυμβίβαστου κρίνεται στα δικαστήρια. «Δεν συνιστούσε    πειθαρχικό παράπτωμα, διαπραχθέν κατά την άσκηση των καθηκόντων  της οι συμβάσεις άνω των 10.000 ευρώ  αλλά θέμα ασυμβίβαστου της ιδιότητας του αιρετού με αυτή του προμηθευτή, η ύπαρξη του οποίου επιφέρει την έκπτωσή του. …Αρμόδια είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο», όπως αναφέρει η απόφαση.

Οπότε και στην περίπτωση του δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκκαλιάρη παρότι η προμήθεια στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή είναι σχετική με το αντικείμενό του , δεν μπορεί να ξεπεράσει ετησίως τα 10.000 ευρώ .Τότε τίθεται θέμα ασυμβίβαστου που κρίνεται από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με το Νόμο 484 του 2021 κι συγκεκριμένα με το άρθρο  10 για τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα , ο οποίος τροποποιήθηκε από το Νόμο 5043 του 2023 «δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων» ,  «όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ’ είδος ή σωρευτικά, κατ’ έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία».

« Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι  άνω προϋποθέσεις . Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής».

Εν κατακλείδι παρότι η Ο.Ε. που συμμετέχει ο δήμαρχος  Κοζάνης  αποτελεί  το βασικό αντικείμενο εργασίας του επί σειρά ετών  και παρότι  πήρε την προμήθεια με διαγωνιστική διαδικασία με την χαμηλότερη τιμή , δεν μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες και αν περάσει τα 10.000 ευρώ αθροιστικά κατ’ έτος. Και δήμαρχος και προμηθευτής δεν γίνεται.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και προμηθευτής του Δήμου Εορδαίας με υπολογιστές, ηλεκτρολογικό υλικό, ανταλλακτικά -Δεκάδες τιμολόγια από το 2019-2022

Από το 2019 η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Εορδαίας ασχολείται με την προμήθεια Η/Υ – Και προμηθεύει μόνο τα σχολεία της Εορδαίας

Η μη πειθαρχική δίωξη της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Εορδαίας και η Αποκεντρωμένη με τις απευθείας αναθέσεις από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων!

Ας απαντήσουν οι διευθυντές της Εορδαίας: Γιατί από το 2019 «επιλέγουν» την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για τις προμήθειες των σχολείων;