Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού ισχύος 17.1MW και των συνοδών έργων, στη θέση “ΒΡΑΧΟΣ Ι” Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, με Φορέα του έργου: «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε». Το έργο τουθέματος αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός ΑΣΠΗΕ ισχύος 17,1 MW, σε εκτάσεις που διοικητικά υπάγονται στη θέση ΄΄Bράχος΄΄ των Τ.Κ. Ακρινής και Εξοχής του Δήμου Κοζάνης.

Όλες οι γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων φορέων & υπηρεσιών ήταν θετικές – εκτός από αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι δασικές υπηρεσίες ήταν θετικές για τα 58 περίπου στρέμματα από τα 65 περίπου του έργου με την παρακάτω υποσημείωση: «Σας γνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες για την εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ, και μάλιστα πολλές έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις με αποτέλεσμα να έχουν δεσμευθεί τεράστιες εκτάσεις με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κτηνοτροφία κατά κύριο λόγο.» Ο σταθμός θα αποτελείται από τρεις (3) τρίπτερες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 5.7MW έκαστη.