Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης ενέκρινε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2022, στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης.