Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι συνέχισης του υφιστάμενου εκτροφείου γουνοφόρων ζώων μινκ δυναμικότητας 12.000 ενήλικων ζώων, στην κτηματική περιοχή της Γαλάτειας του Δήμου Εορδαίας σε έκταση, που λόγω του αναδασμού αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση του έργου. Εκεί απασχολούνται 30 άτομα.

Με έγγραφή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ είναι θετική υπό όρους στην γνωμοδότηση για την αδειοδότηση του έργου, παρότι δεν υπήρχε καν άδεια λειτουργίας , ανθυγιεινές εστίες και δεν τηρούνται όλοι οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως ή ίδια αναφέρει μετά την αυτοψία της στον χώρο .Προϋπόθεση λειτουργίας τέθηκε η εφαρμογή όσων αναφέρονται στην ΑΕΠΟ μετά και τις παρακάτω διαπιστώσεις :

1.Σύμφωνα με το αρχείο της Αδειοδοτούσας Αρχής, η κτηνοτροφική εγκατάσταση δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης ή έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας. Είναι εφοδιασμένη μόνο με άδεια ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

2.Στο χώρο κάτω από τα κλουβιά όπου γίνεται η ανάπτυξη της θερμής στρωμνής υπήρχε αρκετή ποσότητα αυτής, γεγονός που δείχνει ότι η απομάκρυνσή της δεν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ (σύμφωνα με δήλωσή τους γίνεται μια φορά τον χρόνο) και σε συνδυασμό το ξέπλυμα της από τα νερά της βροχής και του συστήματος ύδρευσης των ζώων έχουν σαν αποτέλεσμα τα αποπλύματα να απορροφώνται από το έδαφος .

3.Δεν βρέθηκαν στερεά απόβλητα στο χώρο του κοπροσωρού, ήταν όμως καθαρός, γεγονός που δείχνει ότι δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό που κατασκευάστηκε, αντιθέτως χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος υλικών που χρησιμοποιούνται στην μονάδα, όπως κλουβιά , τούβλα κ.λ.π και όχι της κοπριάς των ζώων όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ. Ποσότητα παλιάς και χωνεμένης κοπριάς εντοπίστηκε διασκορπισμένη στο έδαφος, δίπλα από την τσιμεντένια κοπροσωρό και το βόθρο. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η κοπροσωρός δεν χρησιμοποιείται ούτε για την ξήρανση της λυματολάσπης όπως αναφέρεται στην ΑΕΠΟ.

4.Η κοπριά μετά τη ζύμωσή της θα διατίθεται για λίπασμα στους όμορους αγρούς, σύμφωνα με την ΜΠΕ. Δεν κατατέθηκε όμως και δεν υπάρχει στα συνημμένα του φακέλου σχετική σύμβαση με παραγωγούς που θα γίνεται η διάθεση της κοπριάς, ο χρόνος διάθεσης, η ποσότητα που ο κάθε παραγωγός χρειάζεται, οι ανάγκες του συγκεκριμένου αγρού και της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε λιπαντικά στοιχεία. Έξω από τον βόθρο υπάρχει αποκαλυμμένος και σπασμένος ανοιχτός αγωγός μεταφοράς υγρών (λυμάτων) που δημιουργεί ανθυγιεινή εστία

5.Ο σηπτικός βόθρος δεν είχε τσιμεντένιο κάλυμμα το οποίο είχε σπάσει όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι της μονάδας και είχε αντικατασταθεί πρόχειρα από σιδερόπορτα. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν υποδομές για τη λήψη δειγμάτων λυμάτων

6.Στους χώρους ανάμεσα στα στέγαστρα, αλλά και στους λοιπούς χώρους εκτός των στεγάστρων υπάρχουν τσιμεντένια αυλάκια όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ, για να μην έρχονται σε επαφή τα νερά της βροχής με την ξηρά στρωμνή και την κοπριά των ζώων. Στα αυλάκια αυτά βρέθηκαν λίγα στάσιμα ύδατα, τα οποία δημιουργούσαν κάποιες μεμονωμένες ανθυγιεινές εστίες.

Ι.Π.