Μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης θα ασκηθεί έφεση κατά της με αριθμό 44/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης και κατά των δεκαεπτά (17) εναγόντων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Κοζάνης.

Με την 44/2020 οριστική απόφαση (Ειδική διαδικασία Περιουσιακών διαφορών – Εργατική) του Ειρηνοδικείου Κοζάνης έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή 17 υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των πέντε πρώτων και ορισμένου χρόνου των υπολοίπων, με την οποία ζητούσαν να τους καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.