Το Ελληνικό Δημόσιο ξεκίνησε την καταβολή προστίμων για τη ΛΑΡΚΟ. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, σε διαβιβαστικό έγγραφο (14/11/2023) προς τη Βουλή, ήδη έχουν καταβληθεί πρόστιμα δύο εξαμήνων (συνολικά 8,7 εκατ. ευρώ) και επίκειται η καταβολή του προστίμου των 4.368.000 ευρώ και για το τρίτο εξάμηνο. Επίσης, έχει αποπληρωθεί και το κατ’ αποκοπή πρόστιμο των 5,5 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη λάβει την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp) στις επιστολές που απέστειλε η Ελλάδαμε την οποία να επιβεβαιώνεται ότι με τη διαδικασία πώλησης (όπως εφαρμόζεται με τους δύο διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ και της Ειδικής Διαχείρισης), δεν προκύπτουν ζητήματα οικονομικής συνέχειας που να επιβαρύνουν τους αναδόχους.

Για τη ΛΑΡΚΟ είχαν ληφθεί δύο αποφάσεις του ΔΕΕ το 2014. Η υπόθεση C(2014)1818/2014 για τις ενισχύσεις ύψους 135 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν προς την εταιρεία και κρίθηκαν ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και ως εκ τούτου πρέπει να ανακτηθούν εντόκως (απόφαση ανάκτησης) καθώς και η απόφαση (αριθμ. C(2014)1805/2014) με την οποία εγκρίθηκε το κοινοποιηθέν σχέδιο πώλησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ με την ταυτόχρονη διενέργεια δύο αυτοτελών μεταξύ τους διαγωνισμών με σκοπό να μην συνεπάγεται οικονομική συνέχεια μεταξύ της εταιρείας και του κυρίου ή των κυρίων των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, που θα αναδειχθούν από τους σχετικούς διαγωνισμούς και άρα να μην υπάρχει κρατική ενίσχυση που να πρέπει να ανακτηθεί από τους αναδόχους. Έκτοτε:

-Η ΛΑΡΚΟ τέθηκε σε ειδική διαχείριση το 2020 και ακολούθησε η διενέργεια των δύο διαγωνισμών: από το ΤΑΙΠΕΔ για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου υπό τη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ (Διαγωνισμός Α), και από την Ειδική Διαχείριση για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ υπό Ειδική Διαχείριση (Διαγωνισμός Β), εκ των οποίων αναδείχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AD Holdings AG.

– Έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί του σχεδίου σύμβασης μίσθωσης (διαγωνισμού Α), και έχει εγκριθεί η υπογραφή του.

– Αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία διάθεσης και των υπολοίπων εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ συμπεριλαμβανόμενου του «βουνού σκόνης».

Επίσης, έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από την ιρλανδική εταιρεία CMI, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία, αναμένεται να συζητηθεί , κατόπιν αναβολής, και θα κρίνει την «τύχη» των διαγωνισμών.

Όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις, για την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης C(2014) 1818/2014 απαιτείται η διάθεση και ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, και η ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης, καθώς τα έσοδα από τις διαδικασίες μεταβίβασης και ρευστοποίησης θα κατευθυνθούν στην εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου ΕΕ για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.

Οι ελληνικές αρχές με επιστολές τους ενημερώνουν, ανά τακτά διαστήματα, τις αρμόδιες υπηρεσίες της DG Comp. Στην παρούσα φάση, έχει ζητηθεί από την Κομισιόν επιβεβαίωση ότι η διαδικασία πώλησης ( όπως εφαρμόζεται) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της απόφασης για τη δομή πώλησης (1805/2014) και ότι δεν προκύπτουν ζητήματα οικονομικής συνέχειας. Η παροχή της επιβεβαίωσης αυτής ζητείται από τις ελληνικές αρχές μέσω ενός comfort letter, με οποιαδήποτε μορφή. Επί του αιτήματος της Ελλάδας δεν έχει ακόμη απαντήσει η DG Comp.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχει εκδώσει δύο αποφάσεις εις βάρος της Ελλάδας για την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ:

– την πρώτη απόφαση το Νοέμβριο του 2017, όπου καταδικάζει την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης των παράνομων και μη συμβατών με την εσωτερική αγορά ενισχύσεων (Υπόθεση C481/16) και

– τη δεύτερη απόφαση τον Ιανουάριο του 2022 με την οποία επιδικάζει, λόγω της μη συμμόρφωσης, πρόστιμο εις βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 5.500.000 ευρώ) και χρηματική ποινή ανά εξάμηνο καθυστέρησης μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης (ύψους 4.368.000 ευρώ) (υπόθεση C- 51/20 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας).

Το κατ’ αποκοπή πρόστιμο έχει καταβληθεί όπως και η χρηματική ποινή ανά εξάμηνο καθυστέρησης (για δύο εξάμηνα μέχρι τώρα), ενώ επίκειται άμεσα η επιβολή χρηματικής ποινής και για το τρίτο εξάμηνο.

94,3 εκατ. ευρώ έφτασε το κόστος της Ειδικής Διαχείρισης

Έως σήμερα η ΛΑΡΚΟ λαμβάνει επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη των δαπανών της ειδικής διαχείρισης καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Έτσι, προκειμένου να επιχορηγηθεί η ΛΑΡΚΟ (για το διάστημα που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και πληρωμής ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού) ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύθηκε συνολικά από πιστώσεις του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού κατά την τετραετία 2020 με 2023 (έως σήμερα) με το ποσό των 94.345.149 ευρώ. Ποσό 677.000 ευρώ έμεινε αδιάθετο και επέστρεψε στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή:energia.gr