Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/02-10-2022 τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ακρινής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην Ακρινή σήμερα την 02 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. το Συμβούλιο της Κοινότητας Ακρινής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά από αίτημα για Συνεδρίαση με αριθμό πρωτοκόλλου:28754-26/09/2022 των τριών (3) Συμβούλων της Κοινότητας Ακρινής Πουτογλίδη Χαράλαμπου, Σισμανίδη Χαράλαμπου και Μουρατίδη Ζώη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Πολύκεντρο», λαμβάνοντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Θεοχάρη Καζαντσίδη με αριθμό πρωτ.:28927/27-09-2022 που επιδόθηκε στον καθένα Σύμβουλο εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω mail χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ 88 του Ν.3852/2010 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Ακρινής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Θέμα: Αίτημα Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ακρινής
Ύστερα από την προ ημερών επίσκεψη στην Ακρινή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση Νικόλαου, η οποία έγινε σε συνέχεια της πρότασης που παρουσιάστηκε από τον αν. Υπουργό την άνοιξη και την λαϊκή συνέλευση που επακολούθησε παρουσία εκπροσώπου του, και τα όσα παρουσίασε, δήλωσε και διαβεβαίωσε, ζητούμε τον ορισμό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας με αντικείμενο τη λήψη απόφασης για την δρομολόγηση των διαδικασιών προκειμένου να κληθούν οι συνδημότες μας να εκφράσουν την βούληση τους για το μέλλον της Ακρινής.

Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με το αίτημα για συνεδρίαση, προτείνουμε τα παρακάτω:
1. Το ερώτημα για λήψη απόφασης:
«Αποδεχόμαστε την υποβληθείσα εναλλακτική πρόταση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τον οικισμό της Ακρινής»

ΝΑΙ

ΟΧΙ

  1. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η εισήγηση της Τ.Κ.Ακρινής προς το Δήμο Κοζάνης θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τα παρακάτω:
  2. Το φωτοβολταϊκό προτείνουμε να έχει ισχύ 30 MW αντί για 27 MW.
  3. Η μη επέκταση των ορυχείων προς τον οικισμό της Ακρινής να είναι δεσμευτική, με την ένταξη αντίστοιχης πρόβλεψης στην Απόφαση ή Συμφωνία έγκρισης του προγράμματος εναλλακτικής πρότασης.
  4. Στην προς υπογραφή σύμβαση ή Απόφαση, ανάλογα, να προβλέπεται τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα και οι επενδυτικές πηγές χρηματοδότησης των έργων, ενεργειών και υπηρεσιών.

Οι Υπογράφοντες Σύμβουλοι του αιτήματος συνεδρίασης:

Πουτογλίδης Χαράλαμπος

Σισμανίδης Χαράλαμπος

Μουρατίδης Ζώης

 Από το σύνολο των 5 (πέντε)  μελών του συμβουλίου παραβρέθηκαν και τα πέντε (5) ήτοι:

Α/Α                ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ
4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος Θεοχάρης Καζαντσίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καθώς υπήρξε απαρτία.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

  1. Την εισήγηση-θέση άποψη του Προέδρου.
  2. Τις εισηγήσεις-θέσεις – απόψεις των κοινοτικών συμβούλων.
  3. Τις θέσεις – απόψεις των κατοίκων.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, ομόφωνα

Αποφασίζει

 Α. Εγκρίνει την διενέργεια ψηφοφορίας στην Ακρινή μέσω κάλπης με το ερώτημα

Μετεγκατάσταση ή Πρόταση του εναλλακτικού σχεδίου.

Β. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της

Ακρινής καθώς και όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ακρινής που αποδεικνύεται με

πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, άσχετα αν ασκούν αλλού το εκλογικό τους δικαίωμα.

Γ. Αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Καζαντσίδη Θεοχάρη τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  12/2022

Το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε, συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας                     Τα  Μέλη

Της Κοινότητας Ακρινής                                    1.  Σισμανίδης Χαράλαμπος

Καζαντσίδης Θεοχάρης                                     2. Πουτογλίδης Χαράλαμπος

                                                                                    3. Μουρατίδης Ζώης

                                                                                   4. Καρακατσάν Βασίλειος

 

Αίτημα
Προς: 1. Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λ.Μαλούτα
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μ.Φλώρο
3. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Θέμα: Ορισμός Δημοτικού Συμβουλίου

Αν γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και όποτε γίνει με θέμα την απόφαση 12/2022 του πρακτικού 8 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ακρινής, αιτούμαι αυτό να γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Πολύκεντρο) Ακρινής, προκειμένου να ενημερωθούν και να συμμετέχουν οι κάτοικοι για ένα θέμα που τους αφορά άμεσα.
Παρακαλώ για την δική σας απάντηση.

Ο Πρόεδρος
Της Κοινότητας Ακρινής

Θεοχάρης Καζαντσίδης