Η EUROMEDICA, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ στην ΚΟΖΑΝΗ :

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
• Πνεύμα συνεργασίας, συνέπεια και τήρηση κανόνων
• Προσοχή στην λεπτομέρεια

Η εταιρεία προσφέρει:

• Πλήρη απασχόληση
• Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας PHARΜ KR KOZ.

Πληροφορίες και στα τηλέφωνα 24610 35001-35004

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.