Ελληνικό εστιατόριο στην Αυστρία ζητά προσωπικό για τις θέσεις σέρβις και κουζίνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο +43 6649123304