Στο άρθρο 28 της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» ορίζονται οι εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης.

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), μετά την πλήρη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, καθίσταται κυρία των εκτάσεων, οι οποίες περιγράφονται βάσει των υπό στοιχεία:

α) α) Δ9/Δ/Φ 53/9455/2442/2.9.2014 (ΑΑΠ 294),

β) Δ9/Δ/Φ 53/22337/ΠΕ/4095/2.9.2014 (ΑΑΠ 294),

γ) Δ9/Δ/Φ53/8773/2272/2.9.2012 (ΑΑΠ 294), και

δ) Δ9/Δ/Φ53/4855/1139/28.7.2014 (ΑΑΠ 249), αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Με την προγραμματική σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια σχετικά με τη μεταβίβαση, χρήση και διάθεση των εκτάσεων της παρ. 1 στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Η  προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.

Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και ο τρόπος παραχώρησης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των εκτάσεων, των οποίων η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε και συντελέσθηκε βάσει του άρθρου 15 του ν. 4273/2014 (Α΄ 146) με δαπάνες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εξόρυξη λιγνίτη και οι οποίες θα διατεθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.

3. Όλες οι εκτάσεις που ανήκουν στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. και έχουν αποκτηθεί με σκοπό την εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνιτικού κοιτάσματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και δύνανται πλέον να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και του ν. 998/1979 (Α’ 289) που αναφέρει ότι : Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι επιτρεπτή η επέμβαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόπον αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών.

Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

4. Οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 και περιγράφονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, υπόκεινται σε υποχρέωση αποκατάστασης δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύι Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, είτε εισφερόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είτε παραμένουσες προς χρήση και εκμετάλλευση στη ΔΕΗ Α.Ε., υπό την επιφύλαξη του ν. 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. , για δραστηριότητες που αφορούν:

α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε.,

β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,

γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιομάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.

Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των ανωτέρω Ζ.ΑΠ. με δαπάνες της εταιρείας και να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του επόμενου εδαφίου κατά την προετοιμασία, ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτούνται Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές από στελέχη του Υπουργείου για να υποστηρίζουν τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Η παραλαβή των μελετών για τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ. διενεργείται μετά τη σύμφωνη γνώμη των ως άνω Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών.

Ιωάννα Παπαδημητρίου