Δυο εκλεγμένοι του Δήμου Βελβεντού δεν ρύθμισαν τις οφειλές τους μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα μετά την ανακήρυξή τους από το Πρωτοδικείο της Κοζάνης . «Η οδηγία που έχουμε είναι ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος δημοτικός σύμβουλος εν ενεργεία ή δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας αν χρωστάει πάνω από 300 ευρώ .Κοινοποιήθηκε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους η εγκύκλιος» ανέφερε ο δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας.

Πρόκειται για δημοτικό σύμβουλο του Νίκου Τέτου και πρόεδρο μιας κοινότητας . «Για να μην πάμε στα δικαστήρια μετά σε διοικητικά ή παραπέρα έγγραφο έπρεπε να πάει από την οικονομική υπηρεσία πρώτα στους ενδιαφερόμενους για να πληρώσουν» τόνισε ο Νίκος Τέτος.

«Ο καθένας πρέπει να ξέρει τα χρέη του .Υπήρχαν ειδοποιητήρια» απάντησε ο δήμαρχος. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών αναφέρεται ξεκάθαρα ότι εκπίπτει από το αξίωμά του αυτοδικαίως ο εκλεγέντας αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός 10 ημερών από την ανακήρυξή του.

Κατά γράμμα αναφέρεται ότι:
«Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων δεν μπορούν να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

α. Τα ανωτέρω πρόσωπα, οφείλουν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή τους ως εκλεγέντες.

Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.

Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία».

Αναμένεται λοιπόν η διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ιωάννα Παπαδημητρίου