ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 3-ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 4-ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ