Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δαπάνη ύψους 15.500 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μειοψήφησαν τα μέλη κ. Κάτανας Ηλίας, κα Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία και το μέλος κ. Τζιώτζης Απόστολος.