ΣΧΕΤ:       1. Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 295 της 12-11-2010).
  1. Η ΚΥΑ αριθµ. 134627/5835/23-12-2015 «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισµών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015).
  2. H εγκύκλιος 148587/6214/1.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3) του Υ.Π.ΕΝ. περί ερμηνείας ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 .

 

 

Σε  συνέχεια  της ανωτέρω (2) σχετικής  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την έκδοση της οποίας τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, εν συντομία «Κανονισμός Ξυλείας», προέκυψε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου της πλησιέστερης απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Καν. ΕΕ 995/10 από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους του Κανονισμού Ξυλείας.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της (3) σχετικής εγκυκλίου όλοι οι υπόχρεοι του Κανονισμού Ξυλείας (Φορείς Εκμετάλλευσης και Έμποροι) πρέπει να εκτυπώσουν το εν λόγω βιβλίο απογραφής, το οποίο περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες (εκτός των εξωφύλλων) από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: www.ypeka.gr υπό την διαδροµή:∆ΑΣΗ/∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ FLEGT / Εγκύκλιοι/α. Για  τον “Κανονισµό Ξυλείας”: / Εγκύκλιος µε Α.Π. 148587/6214/01-12-2016].

Κατόπιν αυτού και πριν την χρήση του Βιβλίου οι υπόχρεοι θα πρέπει να μεταβούν στις πλησιέστερες Δασικές Υπηρεσίες (για το Δήμο Κοζάνης είναι η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης, για το Δήμο Βοΐου είναι το Δασαρχείο Τσοτυλίου, για το Δήμο Πτολεμαΐδας είναι το Δασονομείο Πτολεμαΐδας και για το Δήμο Σερβίων- Βελβεντού είναι το Δασονομείο Σερβίων), όπου θα καταθέσουν το εκτυπωμένο Βιβλίο Απογραφής. Αφού αυτό θεωρηθεί και σφραγιστεί κάθε αριθμημένη του σελίδα από την Διεύθυνση Δασών Κοζάνης που είναι η Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή για τον Κανονισμό Ξυλείας Κοζάνης, θα επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο στους υπόχρεους προς χρήση, για την καταχώρηση των απαιτούμενων πληροφοριών στις αντίστοιχες στήλες. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του Βιβλίου Απογραφής με επιπλέον σελίδες, όποτε και εφόσον αυτό απαιτηθεί, ακολουθώντας τα προαναφερόμενα στάδια και εκτυπώνοντας συμπληρωματικές κενές σελίδες από το ανωτέρω δικτυακό τόπο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Δασολόγους της Δ/νσης Δασών Κοζάνης Δημήτριο Τσίμπλινα στο τηλ. 2461350296 και του Δασαρχείου Τσοτυλίου Ιωσήφ Τουρνά στο τηλ. 2468049069.

 

 

 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                                                  Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

                                                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                                                                              ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ