Θέμα: Αίτηση επανεξέτασης του αιτήματος χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή, από τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού με διευκρινίσεις επί της απόφασης υπ’ αρίθ, 124/21 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ. 95/21(14/10/21) ομόφωνη απόφασή μας, προκηρύχθηκε η θέση του Καλλιτεχνικού διευθυντή σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114.14296/10-9-2021 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’). Στην συνέχεια δημοσιεύθηκε η προκήρυξη σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή και απεστάλησαν στην επιχείρηση οι φάκελοι των υποψηφίων.

Με την υπ’ αριθμ. 102/21 (29/10/21) απόφαση μας ορίστηκε κατά πλειοψηφία ως τρόπος επιλογής για την θέση του Κ/Δ η μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με εσωτερική διαδικασία, κατόπιν κρίσης και αξιολόγησης, των υποψηφίων, ατομικά από το κάθε μέλος, με το σκεπτικό να διαφυλαχτεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και το κάθε μέλος του Δ.Σ να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή από την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, την Προκήρυξη για την Θέση Καλλιτεχνικός Διευθυντής και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή φακέλων από τους υποψηφίους, (16/11/21) συνήλθε στις 24/11/21 η επιτροπή αποσφράγισης των φακέλων των υποψηφιοτήτων όπως αυτή είχε ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 21/21 απόφαση του Δ.Σ. αποτελούμενη από τους, Νικόλαο Κέφαλο, Χαρίσιο Κουζιάκη και Παύλο Σαπαλίδη, προκειμένου να ελέγξει την πληρότητα και εγκυρότητα των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, των φακέλων των υποψηφίων. Με το Α.Π. 1040/24/11/21 Πρακτικό αποσφράγισης των φακέλων των υποψηφιοτήτων η επιτροπή ενέκρινε την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, του συνόλου των φακέλων που είχαν υποβληθεί στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήτοι των υποψηφίων:

α) Τριαναταφυλλάκη Μάνου,

β) Μυριανθόπουλου Βασίλη,

γ) Βασιλειάδη Παναγιώτη,

δ) Ρευματά Έφης,

ε) Σαράντου Θανάση

στ) Κόκκινου Χρήστου.

Με την υπ’ αριθμ. 111/21 (26/11/21) ομόφωνη απόφασή του Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης των φακέλων. Στην συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ έλαβαν γνώση του περιεχομένου των φακέλων όλων των υποψηφιοτήτων καθώς τους απεστάλησαν ηλεκτρονικά, προκειμένου να διαμορφώσουν εικόνα τόσο για το βιογραφικό και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων, όσο και για τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό που οι υποψήφιοι πρότειναν για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Επιπρόσθετα προκειμένου τα μέλη του Δ.Σ., αφενός για να ζητήσουν διευκρινίσεις- ερωτήσεις σχετικά με τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό, που οι υποψήφιοι υπέβαλλαν και αφετέρου για να διαμορφώσουν άποψη για την προσωπικότητα των υποψηφίων, προσκλήθηκαν όλοι οι υποψήφιοι για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε προσωπικές συνεντεύξεις ενώπιων των μελών του Δ.Σ. με χρήση του διαδικτύου, μηδενός εξαιρουμένου.

Σε συνέχεια της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης «Καλλιτεχνικός Διευθυντής» στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114.14296/10-9-2021

2. ν. 3463/2006 (114/Α΄) άρθρο 255 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3. ν. 4765/2021, άρθρου 2, παρ. 2, υποπαράγραφος ια

4. ν. 4479/2017, άρθρο 30

5. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2021 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

6. Κανονισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Υ) του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. (Τροποποίηση 2017)

7. Υπ’ αριθμό απόφασή του 95/2021 της 14-10-2021

8. Υπ’ αριθμό απόφαση του 111/21 της 26-11-21
ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν κατά συνείδηση και με βάση την γνώμη που σχημάτισαν για τους υποψηφίους και με γνώμονα το συμφέρον του οργανισμού, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι:

Όλοι οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό αποτελούν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα από το χώρο του θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο και έχουν μια από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Θεατρολόγος, Θεατρικός Συγγραφέας, Κριτικός Θεάτρου, Συνθέτης ή Χορογράφος, Μεταφραστής Θεατρικών Έργων, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών και διαθέτουν αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα.

Για τις ανάγκες της ψηφοφορίας ορίστηκε και συστήθηκε εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους: Ν. Τουμπουλίδου πρόεδρο, Π. Σαπαλίδης και Χ. Κουζιάκης μέλη.

Η εκλογή έγινε με μυστική ψηφοφορία όπως ορίστηκε από την υπ’ αρίθ. 102/21 απόφαση του Δ.Σ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο κ. Κέφαλο συντάσσοντας πρακτικό με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι έλαβαν:

α) Παναγιώτης Βασιλειάδης: 8 ψήφους

β) Μυριανθόπουλος Βασίλης: 1 ψήφος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, διά στόματος του προέδρου του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Επιλέγει μετά από ψηφοφορία, για τη θέση «Καλλιτεχνικός Διευθυντής», επί θητεία, για τη χρονική περίοδο 1/1/2022 – 31/12/2023, κατά πλειοψηφία με 8 (οχτώ) ψήφους, τον Βασιλειάδη Παναγιώτη.

2. Η πρόσληψη θα γίνει μετά την σύμφωνη γνώμη της υπουργού Πολιτισμού Αθλητισμού και τα όσα περιγράφονται για το θέμα αυτό στην ισχύουσα προγραμματική σύμβαση.

3. Ο κος Παναγιώτης Βασιλειάδης θα ειδοποιηθεί να υπογράψει την σύμβαση πρόσληψης και να αναλάβει τα καθήκοντα του σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διαδικασία της προκήρυξης. Το χρονικό διάστημα της θητείας του ορίζεται στα δύο (2) έτη από 1 Ιανουαρίου 2022 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2023.

4. Η μηνιαία αμοιβή του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη καθορίζεται από τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με κωδικούς 6041.01 και τίτλο «Μεικτές Τακτικές αποδοχές Καλλιτεχνικού Διευθυντή (καθαρές αποδοχές και εισφορές εργαζομένου)» καθώς και 6054.01 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Καλλιτεχνικού Διευθυντή», θα εγγραφούν δε αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

5. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ορίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, την Προκήρυξη για την θέση Καλλιτεχνικός διευθυντής και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού.

6. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Κέφαλος να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και να υπογράψει όλα τα απαραίτητα για την πρόσληψη και ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας έγγραφα και συμφωνητικά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Όπως αποδεικνύεται και από το πρωτόκολλο αποσφράγισης των φακέλων η υποψηφιότητα τουκ. Βασιλειάδη Παναγιώτη ήταν καθόλα έγκυρη, καθώς εμπεριείχε όλα τα απαιτούμεναδικαιολογητικά και έγγραφα.

Επιπλέον στον φάκελο υποψηφιότητας βρέθηκαν:
α) Αντίγραφο Ταυτότητας Μέλους του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) με Α.Μ.1501, με ημερομηνία εγγραφής το 1998 και τελευταία θεώρηση το 2021.

β) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.) μεΑ.Μ. 1394 με ημερομηνία εγγραφής 10/6/2020

Πέραν των δύο παραπάνω Δελτίων Ταυτότητας τα οποία πιστοποιούν την επαγγελματική ιδιότητα του κ. Βασιλειάδη ως ηθοποιού και σκηνοθέτη με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ως ηθοποιού μεγαλύτερη της πενταετίας, (24 χρόνια), στο βιογραφικό του κ. Βασιλειάδη βεβαιώνεται ότι εργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και Βέροιας καθώς και ως ηθοποιός σε κινηματογραφικές παραγωγές σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών ( Θ. Αγγελόπουλος, Παντελής Βούλγαρης και άλλους)

Επιπλέον στο Βιογραφικό του κ. Βασιλειάδη βεβαιώνεται ότι υπήρξε:

α) Ιδρυτικό μέλος της Αστικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Θεατροδρόμιο» από το 1983 μέχρι το 2017 (υπηρετώντας την από τις θέσεις του Προέδρου και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή)

β) Ιδρυτικό μέλος της Αστικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «ΟνειροDRAMA» από το 2017 μέχρι σήμερα (υπηρετώντας την ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής).

που πιστοποιούν την εμπειρία του στην οργάνωση παραστάσεων και θεατρικών παραγωγών τα τελευταία 39 χρόνια και αποδεικνύουν τις διοικητικές του ικανότητες .

Επιπρόσθετα βεβαιώνεται ότι ο κ. Βασιλειάδης έτυχε πολλών καλλιτεχνικών διακρίσεων καθώς κατά την διάρκεια της καριέρας του απέσπασε 44 βραβεία σε Πανελλήνια Θεατρικά Φεστιβάλ. (Ιθάκης, Καρδίτσας, Κορίνθου, Ν. Ορεστιάδας)

Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά στα μέλη του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης προκειμένου να διαμορφώσουν την κρίση τους για την επιλογή του προσώπου που θα πληρώσει την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

2. Με την απόφαση 102/21 το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης όρισε ως τρόπο επιλογής του Καλλιτεχνικού Διευθυντή την μυστική ψηφοφορία προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και τα μέλη του Δ.Σ να εκφράσουν ελεύθερα και ανεπηρέαστα την κρίση τους, για το πρόσωπο που θα πληρώσει τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Υπογραμμίζεται ότι προκειμένου τα μέλη του Δ.Σ. να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για το πρόσωπο της επιλογής τους

α) Έλαβαν γνώση των Καλλιτεχνικών Σχεδιασμών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον όρο Α2 της Προκήρυξης,

β) Συμμετείχαν στις προγραμματισμένες διαδικτυακές συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους προκειμένου, αφενός να προχωρήσουν σε διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις των υποψηφίων για την λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και αφετέρου να διαμορφώσουν σαφέστερη άποψη για την προσωπικότητα των υποψηφίων.

Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντας γνώση όλων των στοιχείων τα μέλη του Δ.Σ. κλήθηκαν να ψηφίσουν αξιολογώντας συγκριτικά όλους τους υποψηφίους με βάση:

α) την πληρότητα των φακέλων τους,

β) την επαγγελματική τους εμπειρία στην οργάνωση θεατρικών παραγωγών,

γ) τον προτεινόμενο από αυτούς καλλιτεχνικό σχεδιασμό για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

δ) την εντύπωση που αποκόμισαν για την προσωπικότητα των υποψηφίων μέσω των προσωπικών συνεντεύξεων.

Σε κάθε περίπτωση δηλώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν σε ψηφοφορία ανεπηρέαστα και εκφράζοντας την θέση τους, με γνώμονα την υποψηφιότητα που μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα και πληρέστερα τους στόχους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης».