Η αξιολόγηση των συγκοινωνιακών αναγκών και η αναδιάρθρωση του δικτύου των δημόσιων επιβατικών μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι το αντικείμενο σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών της Δυτικής Μακεδονίας θα γίνει αντικείμενο ανάλυσης και αξιολόγησης σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και Περιφερειακής Ενότητας, τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις εξωτερικές συνδέσεις με άλλες Περιφέρειες. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει:

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (γραμμές, δρομολόγια, συχνότητες, τροχαίο υλικό, προσωπικό) για κάθε περιφερειακή ενότητα και συνολικά. Τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν από τις τοπικές διευθύνσεις συγκοινωνιών, τις ίδιες τις περιφερειακές ενότητες και τους σημερινούς φορείς εκτέλεσης του μεταφορικού έργου στην περιοχή (ΚΤΕΛ, κ.α.)

• Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήματος και του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, εντοπισμός αδυναμιών, προβλημάτων και κενών στις συνδέσεις μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων και επιμέρους οικισμών. Για την τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων θα γίνουν συναντήσεις και συνεντεύξεις με τους αιρετούς και τους φορείς και θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια για την αποτύπωση της υποκειμενικής εκτίμησης του επιπέδου εξυπηρέτησης των κατοίκων από το σημερινό σύστημα δημόσιων μεταφορών στην Περιφέρεια.

• Εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών για μετακινήσεις (αστικές και υπεραστικές) με προέλευση ή προορισμό κάθε περιφερειακή ενότητα, για την επόμενη δεκαετία, με βάση τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και τον στόχο για κάλυψη των αδυναμιών του σημερινού δικτύου, που εντοπίστηκαν προηγουμένως.

• Η σύνθεση όλων των ως άνω θα οδηγήσει στη διατύπωση διαμόρφωση από το επιστημονικό προσωπικό, του 2ου αντισυμβαλλόμενου, γενικών προτάσεων για την αναδιάρθρωση του δικτύου των δημόσιων συγκοινωνιών της περιοχής και βελτιστοποίηση της δομής του δικτύου, που θα αποτελέσουν τη βάση των προδιαγραφών του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου των δημόσιων επιβατικών μεταφορών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η παραπάνω έρευνα θα εκπονηθεί ως ερευνητικό πρόγραμμα που θα ανατεθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (μέσω του ΕΛΚΕ) και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

πηγή:troxoikaitir.gr