Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε και παρέλαβε την μελέτη του έργου «Αγωγοί μεταφοράς και διασύνδεσης της εγκατάστασης Κοζάνης με το ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας» . Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 42 εκ. € πλέον ΦΠΑ. Η υλοποίηση του αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 2 έτη από την χρονική στιγμή ανάληψης της νομικής δέσμευσης.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος υπόγειων χαλύβδινων εργοστασιακά προμονωμένων αγωγών μεταφοράς υπέρθερμου νερού από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και το αντλιοστάσιο μεταφοράς εντός ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς στα κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς & διανομής της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης στη περιοχή Κασλά της πόλης Κοζάνης. Η ονομαστική ικανότητα μεταφοράς θερμικής ισχύος προβλέπεται να ανέλθει στα 195 MWth, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη αιχμή του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης , καθώς και την θερμική απαίτηση λόγω των μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος στην Κοζάνη και σε όμορους οικισμούς.

Οι σχεδιαζόμενοι αγωγοί θα παρέχουν στο σύστημα τηλεθέρμανσης Κοζάνης τη δυνατότητα τροφοδότησης με θερμική ενέργεια τόσο από τις μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας εντός του ΑΗΣ Καρδιάς (υπό κατασκευή μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θερμικής απόδοσης 65 MWth, της διάταξης λεβήτων φυσικού αερίου ονομαστικής θερμικής ισχύος 140 MWth οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του φορτίου αιχμής (κατά μέγιστο σε ποσοστό του 5% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας) όσο και από την ευρισκόμενη στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης νέα λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ ΑΕ μέσω του υφιστάμενου αγωγού διασύνδεσης ονομαστικής διαμέτρου DN 500mm που συνδέει τον ΑΗΣ Καρδιάς με την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας.

Για την σύσταση δουλείας διέλευσης και απαλλοτριώσεων, η Υπηρεσία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώ παράλληλα έχει οριστεί τακτική συζήτηση του Μονομελούς Εφετείου Κοζάνης για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των ενδιαφερομένων για τις 06 Μαρτίου 2024.