Η Δημοτική Επιτροπή Κοζάνης όρισε δικηγόρο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του δήμου λόγω του γεγονότος ότι ο μοναδικός εν ενεργεία νομικός σύμβουλος του δήμου στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι αντίδικος σε προσωπική του υπόθεση με το δήμο Κοζάνης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραστεί και για λογαριασμό του δήμου.

Η περίπτωση αφορά την αγωγή κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, που άσκησαν ο εν ενεργεία νομικός σύμβουλος του δήμου και η πρώην και συνταξιούχος πλέον δικηγόρος του δήμου, κατά του δήμου Κοζάνης, σχετικά με κρατήσεις που τους γίνονται επί της αποζημίωσής τους και μισθολογικές διαφορές σχετικά με τη μισθοδοσία τους από το δήμο.

Για το λόγο αυτό απαιτείται ο διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση, αφού ο μοναδικός πλέον δικηγόρος του δήμου είναι διάδικος – αντίδικος του δήμου σε προσωπική του υπόθεση και για το λόγο αυτό απαιτείται ο διορισμός άλλου πληρεξουσίου δικηγόρου για λογαριασμό του δήμου Κοζάνης, οποίος θα προβεί σε όλες οι νόμιμες ενέργειες, για την αντίκρουση της αγωγής και την κατάθεση των απόψεων του δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.