ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ[1]

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

https://edumal.eled.uowm.gr/

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ  ΕΤΟΣ 2024 2025

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» (Φ.Ε.Κ. 2865/18.07.2018, τ. Β’, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 6737/ 31.12.2021, τ. Β’ και το Φ.Ε.Κ. 2655/02.05.2024, τ. Β’) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στις

«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

ή

Education Sciences: Management and Administration in Education – Educational Leadership

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» γίνονται δεκτοί  κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους αποδεικνύεται όταν: α) ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού, β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, γ) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και δ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ, μπορούν να  εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα κατ΄ έτος, αρκεί να υπηρετεί στο οικείο Τμήμα που οργανώνεται το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την Απονομή Μ.Δ.Ε.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τρίτο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής αξιολόγηση σε οκτώ (8) μαθήματα (α’ & β’ εξάμηνο), β) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (γ’ εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε άλλης εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Π.Μ.Σ., καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση σε αυτά. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρία (13) τρίωρα διδασκαλίας. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ποσοστού έως 35%) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα μαθήματα δια ζώσης διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευές και Σάββατα στην έδρα του ΠΤΔΕ (Φλώρινα). Στην περίπτωση κατά την οποία για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. πανδημία) υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων διαφορετικά, υπάρχει η ανάλογη προσαρμογή.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

[1] Πρόκειται για την πρώην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας όπως μετονομάστηκε σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», Άρθρο 13, παρ. 4 (ΦΕΚ 70, τ. Α’ / 7-5-2019).

Α/α μαθήματος Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Κατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων Α΄ Υποχρεωτικό 7.5
2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι – Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική Α΄ Υποχρεωτικό 7.5
3 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ – Ποιοτικές Μέθοδοι Α΄ Υποχρεωτικό 7.5
4 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Ανάπτυξη Α΄ Υποχρεωτικό 7.5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30
1 Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολογία με εφαρμογές στη διοίκηση της εκπαίδευσης Β΄ Υποχρεωτικό 7.5
2 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β΄ Υποχρεωτικό 7.5
3 Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – Σχολική Βελτίωση Β΄ Υποχρεωτικό 7.5
4 Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης Β΄ Υποχρεωτικό 7.5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ΄ 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://edumal.eled.uowm.gr.  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στο φάκελο)
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων όλων των ετών (εάν στοιχειοθετείται η παρακολούθηση μαθημάτων παρεμφερών με το αντικείμενο του ΠΜΣ]. Σε περίπτωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, εάν αυτή δεν αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας στην οποία αναφέρεται το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας [εφόσον υπάρχει]
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών [αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών]
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν]
 • Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικών στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει μέχρι την 30η Ιουνίου 2024]. H προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση μοριοδοτείται εφόσον υποβληθούν βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Από τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ακριβής ιδιότητα του/της εργαζομένου/ης και δεν είναι αρκετή η ένδειξη οποιουδήποτε κωδικού απασχόλησης].
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως στελεχών της εκπαίδευσης [εφόσον υπάρχει μέχρι την 30η Ιουνίου 2024][η θητεία ή η υπηρεσία σε θέση υπευθύνου ολοήμερου προγράμματος δεν μοριοδοτείται]
 • Άλλα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ, κτλ.)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλονται ταχυδρομικά σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση) στην Γραμματεία ή κατατίθενται αυτοπροσώπως. Στο φάκελο αποστολής των δικαιολογητικών πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η ένδειξη «ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία». Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. έως την 26η Ιουλίου 2024 με τη χρήση του ειδικού κωδικού που δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Για την επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

 1. Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμήματος Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
 2. Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2, τουλάχιστον) της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας,

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται ειδικότερα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο ανώτερο του Β2) της αγγλικής γλώσσας και η γνώση άλλης γλώσσας (επίπεδο Β2),  η εργασιακή προϋπηρεσία  κ.λπ., όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και παρατίθενται παρακάτω:

Κριτήρια – Προσόντα Αξιολο-γικές μονάδες

(μέγι-στος βαθμός)

Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι.

 

Διδακτορικό δίπλωμα 6
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 4
Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. 2
Πτυχιακή εργασία Θέμα συναφές με το Π.Μ.Σ. 3
Θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής 2
Θέμα μη συναφές με το Π.Μ.Σ. 1
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα (1 μόριο ανά μάθημα και μέχρι 3) 3
Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (πέρα από την υποχρεωτική γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Β2) Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2) 3
Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1) 2
Γνώση άλλης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 έως Γ2)(γαλλικά ή γερμανικά) 1
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

(δημόσια ή ιδιωτική)

0.5  – 2 έτη 4
2.1 – 4 έτη 6
4.1 – 8 έτη 8
         > 8 έτη 10
Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στην εκπαίδευση (πχ. Διευθυντή σχολείου,  σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, κλπ) 0.5 – 2 έτη 5
 

2.1 – 4 έτη

7
4.1 – 8 έτη 9
 

 

> 8 έτη

11
Βιβλία – μονογραφίες

(2.5 μόρια ανά τίτλο και μέχρι 5)

5
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές)

(1 μόριο ανά δημοσίευση και μέχρι 5) *

5
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές (να προκύπτει από το πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων)

(1 μόριο ανά ανακοίνωση και μέχρι 5)*

5
Πιστοποιημένες γνώσεις χρήσης ΤΠΕ        (π.χ. πτυχίο ECDL, πιστοποίηση Α’ επιπέδου κτλ). 2
Σύνολο 60

* Σε περίπτωση που υποβάλλονται ανακοινώσεις οι οποίες στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν θα μοριοδοτηθούν μία μόνο φορά είτε ως δημοσιεύσεις είτε ως ανακοινώσεις (και μόνο εάν έχουν περάσει από σύστημα κριτών]

 

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.300€, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (μέσω διαδικασίας που θα υποδειχθεί):

Α’ δόση: 900 €, μετά από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών και κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ,

Β’ δόση: 900 €, στην έναρξη του Β’ εξαμήνου (1ο δεκαπενθήμερο),

Γ’ δόση: 500 €, πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τη διαδικασία ανάθεσης της ευθύνης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.  Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 86, Ν.4957/2022).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://edumal.eled.uowm.gr/

Και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κος Μελίσσας Λάζαρος).

Διεύθυνση

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

3ο χλμ ΕΟ Φλώρινας-Νίκης

53100 Φλώρινα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2385055200 (από 10:00 έως 12:00 καθημερινά)

Email: [email protected]

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ

Γεώργιος Ιορδανίδης

Καθηγητής

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης