Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται γνωστό ότι με την 4166/11-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΘΖΜ4653ΠΓ-0ΒΓ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε ο επικαιροποιημένος Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου για τις αιτήσεις στήριξης του υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ μετά από την εξέταση των προσφυγών.

Η Απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Για τις αιτήσεις του Πίνακα i. Παραδεκτών αιτήσεων στήριξης θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης για την ένταξή τους στο ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΥΑ 8187/2019.