Το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ εξασφάλισε το μεγάλο αιολικό έργο της εταιρείας «Μεγαλέξανδρος Βενταβέλ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 100,8 MW σε περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προχώρησε στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου με τίτλο: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις «Μεγαλέξανδρος», «Ανεμοδαρμένη» & ‘Ανεμοδαρμένη ΙΙ’, συνολικής ισχύος 100,8 MW & Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’ στις Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής και Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών και στις Δ.Ε. Καστρακίου και Κορεστίων του Δήμου Καστοριάς, των Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς, της Περ. Δυτικής Μακεδονίας».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην ΑΕΠΟ το έργο χωροθετείται εν μέρει εντός προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000. Συγκεκριμένα τμήμα του έργου βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής του Δρυμού Πρεσπών ενώ εντοπίζεται σε κοντινή απόσταση (1,9 χλμ.) από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΖΕΠ – ΕΖΔ) του «Εθνικού Δρυμού Πρεσπών». Όπως προαναφέρθηκε αυτό αφορά ένα τμήμα του έργου,(Α/Γ ΑΣΠΗΕ Μεγαλέξανδρος και σχετικά συνοδά έργα) ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του (Α/Γ ΑΣΠΗΕ Ανεμοδαρμένη Ι, ΙΙ και συνοδά τους έργα), δεν εντοπίζονται εντός περιοχών ΕΖΔ-ΤΚΣ.

Συνολικά, οι ΑΣΠΗΕ του project, οι υπόγειες διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς Μ.Τ., ο Υ/Σ «Ιεροπηγή», και η απαιτούμενη εσωτερική οδοποιία και οδοποιία διασύνδεσης, που αδειοδοτούνται ως συνοδά έργα του συγκροτήματος των τριών ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «Μεγαλέξανδρος Βενταβέλ Α.Ε.», εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Καστοριάς, στους Καλλικράτειους Δήμους Πρεσπών (Δημοτικές Ενότητες Κρυσταλλοπηγής και Πρεσπών) και Καστοριάς (Δημοτικές Ενότητες Καστρακίου και Κορεστίων).

Τι περιλαμβάνει το project

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «Μεγαλέξανδρος» (Δ. Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας), συνολικής ισχύος 33,6 MW.
 • Τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «Ανεμοδαρμένη» (Δ. Πρεσπών Π.Ε. Φλώρινας), συνολικής ισχύος 33,6MW.
 • Τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «Ανεμοδαρμένη ΙΙ» (Δ. Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας & Δ. Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς), συνολικής ισχύος 33,6 MW.

Κάθε ένας από τους παραπάνω ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από οχτώ ανεμογεννήτριες τύπου V150- 4.2 MW, της εταιρείας Vestas Wind Systems A/S, ονομαστικής ισχύος 4.2 ΜW, με διάμετρο ρότορα και ύψος πλήμνης 105 μέτρα
Οι εργασίες οδοποιίας για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του έργου, διακρίνονται σε:

 • Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης που καταλήγει στα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Μεγαλέξανδρος» (3 κλάδοι με συνολικό μήκος 5,552 χλμ).
 • Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Μεγαλέξανδρος» (10 κλάδοι με συνολικό μήκος 8,221 χλμ).
 • Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης που καταλήγει στα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Ανεμοδαρμένη ΙΙ» (1 κλάδος με συνολικό μήκος 808,98 μ.).
 • Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Ανεμοδαρμένη ΙΙ» (9 κλάδοι με συνολικό μήκος 5,731 χλμ).
 • Διάνοιξη κλάδου διασύνδεσης μέσης τάσης, μήκους 1.644,72 μ., ο οποίος αποτελεί μέρος των έργων διασύνδεσης των ΑΣΠΗΕ με το νέο Υ/Σ 33/400 kV στη θέση «Ιεροπηγή».
 • Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης που καταλήγει στα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Ανεμοδαρμένη», που αρχίζει από τα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Ανεμοδαρμένη ΙΙ» και καταλήγει στον κύριο κλάδο της εσωτερικής οδοποιίας του ΑΣΠΗΕ (1 κλάδος με συνολικό μήκος 216,17 μ.).
 • Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «Ανεμοδαρμένη» (8 κλάδοι με συνολικό μήκος 6,473 χλμ).

Οι εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης, περιλαμβάνουν:

 • Υπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV, εσωτερικής διασύνδεσης και διασύνδεσης μεταξύ των ΑΣΠΗΕ και του νέου Υ/Σ 33/400 kV στη θέση «Ιεροπηγή», συνολικού μήκους περίπου 49,2 χλμ.
 • Κατασκευή νέου υποσταθμού (Υ/Σ 33/400 kV «Ιεροπηγή»), κατά μήκος της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ «Καρδιά – Αλβανία», στην οποία και θα συνδεθεί.

Σημειώνεται ότι θα εγκατασταθούν τρία προσωρινά συγκροτήματα παρασκευής σκυροδέματος εντός των πολυγώνων των ΑΣΠΗΕ, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες κατασκευής των έργων. Σε κάθε ΑΣΠΗΕ θα κατασκευαστούν συνολικά οχτώ πλατείες, εμβαδού περίπου 6.000 τ.μ. έκαστη, για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Οι πλατείες ανέγερσης των Α/Γ, σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδιάστηκαν με βάση τη μέθοδο ανέγερσης δύο φάσεων (με προανέγερση), δηλαδή με αποθήκευση των 2 τμημάτων του πυλώνα και των πτερύγων επί της πλατείας, με σκοπό τη μείωση της επέμβασης.

Οι ΑΣΠΗΕ θα λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θα συνδεθούν στο νέο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/400 kV (Υ/Σ στη θέση «Ιεροπηγή»), ο οποίος θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο γήπεδο κατά μήκος της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV ΚΥΤ ‘’Καρδιά – Αλβανία’’, στην οποία και θα συνδεθεί.
Ο Υποσταθμός στην πλήρη ανάπτυξή του θα αποτελείται από 1 Μ/Σ Ισχύος ικανότητας 250 MVA, 2 απλές πύλες Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV, 1 πύλη Υψηλής Τάσης (400 kV) Μ/Σ Ισχύος, 6 πύλες Μέσης Τάσης (33 kV) τύπου IPPM για τη διασύνδεση των ισάριθμων αναχωρήσεων του Δικτύου Διασύνδεσης Μ.Τ. των Αιολικών Σταθμών.

Πυκνωτές αντιστάθμισης αέργου ισχύος, θα εγκατασταθούν εάν απαιτηθούν από τους Όρους Σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ.

Τέλος, θα γίνει ανέγερση νέου Πυλώνα εντός του γηπέδου του Υ/Σ επί της διερχόμενης σε αυτό γραμμής μεταφοράς 400 Kv, ενώ θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα κτηριακά και δομικά έργα, γειώσεις και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, περιμετρικός φωτισμός – οδοφωτισμός – φωτισμός κτηριακών χώρων και όλες οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, αερισμού, πυρόσβεσης, αδιάλειπτης παροχής τάσης στα κρίσιμα φορτία και γενικότερα ό,τι προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ και της Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και παραγωγού.

Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ έως τον νέο Υ/Σ 33/150 kV θα πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης (Μ/Τ) 33 kV συνολικού μήκους 49,2 χλμ.

Η εταιρεία

Η εταιρεία «Μεγαλέξανδρος Βενταβέλ Α.Ε.» συστάθηκε τον Μάιο του 2021 και αποτελεί βραχίονα της Vendavel Energy S.A. που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης. Η Vendavel διαθέτει αιολικά έργα εγκατεστημένης ισχύος 73,6 MW, καθώς και αρκετά μεγάλα προγραμματισμένα έργα πάνω από 500 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ακόμα μέσω της Visima Vendavel προωθείται φωτοβολταϊκός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 100.3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 100.3 MW στη θέση Ανεμοδαρμένη, των Δήμων Καστοριάς και Πρεσπών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή:newmoney.gr