Η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε τη δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης (ΠΟΕ – ΔΕΥΑ) για 20 εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Κοζάνης με τίμημα 4€ την ημέρα και για είκοσι πέντε (25) ημέρες μηνιαίως. Το ως άνω τροφείο θα καταβάλλεται, εφόσον οι καθαρές αποδοχές (πληρωτέες) του εργαζόμενου, δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό των 1.100 ευρώ συνυπολογιζόμενου του αναλογούντος για κάθε εργαζόμενο τροφείου. Η μηνιαία δαπάνη είναι ίση με 1.803 ευρώ και η συνολική δαπάνη είναι ίση με 9.016 ευρώ. Έχει αναδρομική ισχύ από 1/08/2022. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται μέσω έκδοσης ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ.