Το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης ανακάλεσε τις με αριθμό 687/1998 και 623/2000 αποφάσεις του για το Ξενία. Ακολουθεί η εισήγηση του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα που εξηγεί και το λόγο ανάκλησης των άνω αποφάσεων.

1) Το κτίριο του ΞΕΝΙΑ ανεγέρθηκε τη δεκαετία του ´60 από τον ΕΟΤ σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Κοζάνης. Λειτούργησε έως τα μέσα της δεκαετίας του ´90 εκμισθούμενο από τον ΕΟΤ σε διάφορους επιχειρηματίες για το σκοπό αυτό Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε εκτός λειτουργίας.

2) Το τέλος της δεκαετίας του ´90 ο ΕΟΤ ξεκίνησε διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίηση του ακινήτου χωρίς κανένα περιορισμό ή δέσμευση για τη χρήση του. Κατά το χρόνο που εξελίσσονταν οι διαγωνιστικές διαδικασίες αμφισβητήθηκε από τον Δήμο το δικαίωμα εκποίησης του ακινήτου

Προκειμένου να εγγραφούν τα δικαιώματα του Δήμου στο Υποθηκοφυλακείο λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις ΔΣ και έγιναν οι σχετικές εγγραφές. Η αντιδικία συνεχίστηκε με αγωγές εκατέρωθεν ενώπιον των Δικαστηρίων οι οποίες σήμερα έχουν όλες τελεσίδικα απορριφθεί.

3) Σήμερα το ακίνητο του ΞΕΝΙΑ, σε συνέχεια νομοθετικών ρυθμίσεων, είναι στην ιδιοκτησία και διαχείριση της ΕΤΑΔ ΑΕ, δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, στο Κτηματολογικό γραφείο Κοζάνης δεν υφίσταται καμία εγγραφή ή διεκδίκηση, υφίστανται μόνον οι παλαιές εγγραφές στο Υποθηκοφυλακείο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του είναι σε άθλια κατάσταση, εγκαταλελειμμένες και λεηλατημένες

4) Το φθινόπωρο του 2019 μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ξεκινήσαμε τις επαφές-συνεργασία με διευθυντικά στελέχη της ΕΤΑΔ ΑΕ προκειμένου να κινηθούν διαδικασίες που θα οδηγούσαν στη επαναλειτουργία του ΞΕΝΙΑ. Μας ζητήθηκε και έγιναν επαφές προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Όμως δεν εντοπίστηκε. Το φθινόπωρο του 2020 επανήλθαμε στις επαφές με τα στελέχη της ΕΤΑΔ ΑΕ και συμφωνήσαμε ώστε να εκκινήσουν οι προετοιμασίες για την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως ο πλέον κατάλληλος χρόνος για την προκήρυξη του διαγωνισμού συμφωνήθηκε ότι είναι εκείνος μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νέου πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων ιδιωτικών επενδυτικών δραστηριοτήτων. Θεωρήθηκε αυτός ο πλέον κατάλληλος χρόνος αφενός για την αξιοποίηση εκ μέρους του μισθωτή τυχόν ευνοϊκών ρυθμίσεων για την υλοποίηση των σοβαρών επενδύσεων που χρειάζεται το κτίριο και αφετέρου για να αξιοποιηθεί το γενικότερο θετικό κλίμα που θα σηματοδοτήσει το νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό για την περιοχή, πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

5) Κατά την προετοιμασία του φακέλου του διαγωνισμού επισημάνθηκαν από τους νομικούς της ΕΤΑΔ ΑΕ οι εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο και ζητήθηκε να αρθούν οι σχετικές αποφάσεις ΔΣ, ίσως εκ του περισσού αφού στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογικού γραφείου Κοζάνης δεν εμφαίνεται καμία εγγραφή ή διεκδίκηση, προκειμένου κατά την διαγωνιστική διαδικασία να μην ανακύψει κανένα θέμα.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου και προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, του ΞΕΝΙΑ, και προκειμένου να μην υφίσταται κανένας ουσιαστικός η προσχηματικός λόγος θετικής του έκβασης οφειλόμενος στο Δήμο, εισηγούμαστε την ανάκληση των 687/1998 και 623/2000 Αποφάσεων ΔΣ δεδομένου ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος διότι το ακίνητο από την σημερινό του κύριο θα εκμισθωθεί για να αξιοποιηθεί για το λόγο ακριβώς που έγινε η παραχώρηση του οικοπέδου στον ΕΟΤ.