Η Δημοτική Επιτροπή ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Σεπτεμβρίου για τη «σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 125.249 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. Παρέπεμψε το θέμα στην ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να εφαρμόσει λόγω αρμοδιότητας όσα ορίζονται στην απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή επιχείρησης catering και ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε ορίσει ανάδοχο με προσφορά 50.000 περίπου μετά από έκπτωση της τάξης του 60%. Η προσφυγή που αξιολογήθηκε μιλά για ασυνήθιστα χαμηλές τιμές χωρίς η αναθέτουσα αρχή, ο Δήμος Κοζάνης δηλαδή να ζητήσει παροχή διευκρινίσεων για το κόστος ώστε να είναι φερέγγυα η προσφορά.

Ι.Π.