Το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση απόφασης σχετικά με τα Περιβαλλοντικά προβλήματα από την παύση ορυχείων Αμυνταίου με την οποία:

Ζητά από τον ιδιοκτήτη του χώρου (ΔΕΗ) και το ΥΠΕΝ:

– Τη λειτουργία του ορυχείου Αμυνταίου, αποκλειστικά και μόνο για να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή η αποκατάστασή του, με παροχή καυσίμου στον, προβληματικό στην τροφοδοσία του, ΑΗΣ Μελίτης.

– Την συνεχή παρακολούθηση καθιζήσεων, κατολισθήσεων, καταρρεύσεων, τόσο εντός των ορίων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όσο και κοντά σε αυτές και άμεση ενημέρωση στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον φάκελο Λατομικών και μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων της Γ.Γ. Πολ. Προστασίας

– Άμεση αποκατάσταση του ορυχείου με τρόπο ώστε να μειωθούν πιθανές καταρρεύσεις εντός του ορυχείου.

-Άμεση εκπόνηση διαχειριστικών και τεχνικών μελετών (υδρολογικής, υδραυλικής, περιβαλλοντικής κ.α.) για την αντιμετώπιση επερχόμενου συμβάντος.

– Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από τις υφιστάμενες αποφάσεις (ΑΕΠΟ), καθώς και τον έλεγχο και επικαιροποίηση τους και για την ευρύτερη περιοχή όπου είναι εμφανής η περιβαλλοντική επιβάρυνση.·