Προσόντα :
Καλή χρήση υπολογιστών
Καλούς τρόπους
Καλή Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-29 ετών
Να έχουν πάρει το πτυχίο τους την τελευταία 4ετία
Να υπάρχει κάρτα ανεργίας
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο papirosbookstores@gmail.com