Δεν υποβλήθηκε καμιά δήλωση παρακρατημένου φόρου την περίοδο 2014-2019 από την ΕΠΤΑΚ σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σχετικά με την εξέταση των οικονομικών στοιχείων της ΑΜΚΕ το ίδιο διάστημα.

«Αυτό έχει ως συνέπεια την μη απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο παρακρατημένων φόρων ευρώ 90.000 περίπου. Οι δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων αποσυνδέονται πλήρως από την καταβολή των φόρων, και ουσιαστικά τα πρόστιμα επιβάλλονται για δύο πράξεις , την μη υποβολή της δήλωσης και την μη καταβολή του φόρου που απορρέει από κάθε δήλωση».

Προφανώς και για να μην υπάρχει καμία αντίδραση κάτι τέτοιο θεωρείται ελάσσονος σημασίας όταν η ΕΠΤΑΚ διαχειρίστηκε 1.149.000 ευρώ που προέρχονται από τον τοπικό πόρο και παραστατικά ύψους 899.000 ευρώ είχαν εγκριθεί από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τέλους Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ούτε οι οφειλές στον ΕΦΚΑ ύψους 51.000 ευρώ προβληματίζουν , ούτε οι 475.000 ευρώ για γραμματειακή, διοικητική, δημοσιογραφική και ερευνητική υποστήριξη της εταιρείας χωρίς τις αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης έργου, με πληρωμές χωρίς αποδείξεις και χωρίς να είναι όλες οι αμοιβές περασμένες στα βιβλία.

«Επίσης δεν έχουν υποβληθεί από την ΕΠΤΑΚ «Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» για την εξεταζόμενη περίοδο , για αμοιβές τουλάχιστον ευρώ 500.000 περίπου. Σημειώνεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έγινε παρακράτηση , μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ΕΠΤΑΚ δεν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές για τις χρήσεις από το 2014 μέχρι και το 2019.Ως εκ τούτου τα φορολογικά και ασφαλιστικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί στην εκτίμηση των πρόσθετων φόρων, εισφορών και προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση».

Επίσης από το καταστατικό της ΕΠΤΑΚ προκύπτει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 30.000 ευρώ ενώ στα βιβλία της δεν εμφανίζεται ούτε καταβεβλημένο ούτε οφειλόμενο. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει εισφέρει το ποσό των 27.000 ευρώ και λαμβάνει 90 μερίδια αξίας 3.000 ευρώ το καθένα από το σύνολο των 100. Το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας έχει εισφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ και λαμβάνει τα υπόλοιπα 10 μερίδια.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις, μη απόδοση παρακρατήσεων, χρέη στον ΕΦΚΑ, αμοιβές σε εργαζομένους χωρίς συμβάσεις 

Και η κόρη του Βασίλη Μιχελάκη στις υπηρεσίες της ΕΠΤΑΚ – Τι αναφέρει το πόρισμα των ορκωτών λογιστών