Ορκωτοί λογιστές έλεγξαν την Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κοζάνης (ΕΠΤΑΚ) για τις χρήσεις 2015-2019. Το πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται  ξεκάθαρα σε αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου στις πληρωμές, την καθυστέρηση στην ενημέρωση των βιβλίων, τη μη σύνταξη και έγκριση οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών της εταιρίας για τις χρήσεις 2015 έως και 2019, τη μη υποβολή δηλώσεων προς το ελληνικό δημόσιο και μη απόδοση σημαντικών ποσών παρακρατημένων φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

1.174 .000 ευρώ ήταν τα έσοδα της επιχείρησης εκ των οποίων 1.149.000 ευρώ ήταν επιδότηση από τον τοπικό πόρο . 1.327.000 ήταν τα έξοδα της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας τα τέσσερα αυτά χρόνια.

-Καταχωρήθηκαν δαπάνες 466.648 ευρώ χωρίς εγκρίσεις από τη διοίκηση της εταιρείας για την πραγματοποίησή τους. Από αυτές 160.000 ευρώ είναι δαπάνες μισθοδοσίας και 303.000 διάφορα έξοδα.

-Για συνολικές δαπάνες ύψους 143.000 ευρώ που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση για πληρωμή και έχουν εισπραχθεί τα αντίστοιχα ποσά για την πληρωμή τους από επιχορηγήσεις, δεν έχουν εξοφληθεί όμως οι προμηθευτές.

-Δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες 39.000 ευρώ που είχαν εγκριθεί και πληρωθεί.

Αμοιβές  475.000 ευρώ για γραμματειακή, διοικητική, δημοσιογραφική και ερευνητική υποστήριξη της εταιρείας καταχωρήθηκαν μεν στα βιβλία, αλλά δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου με αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης έργου. Τα ποσά που καταχωρήθηκαν είναι κατά 86.000 ευρώ μεγαλύτερα από αυτά που εγκρίθηκαν από την διοίκηση της ΕΠΤΑΚ. Επίσης τα ποσά που δηλώθηκαν διαφέρουν σε περιπτώσεις με αυτά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Το 2019 υπάρχει διαφορά 71.000 ευρώ σε αυτά που δηλώθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε σχέση με αυτά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Το 2018 πληρώθηκαν από το λογαριασμό όψεως της ΕΠΤΑΚ 105.000 ευρώ σε οκτώ άτομα χωρίς να εκδοθούν αποδείξεις. Αυτές κόπηκαν τον επόμενο χρόνο από τους επτά μόνο εργαζόμενους και ήταν αξίας 82.800 ευρώ που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2019.

-Πληρώθηκαν άλλες δαπάνες που δεν έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση και χωρίς πολλές φορές   τα παραστατικά δαπανών να έχουν καταχωρηθεί στις  καρτέλες  προμηθευτών  με αποτέλεσμα να παραμένουν οφειλόμενες εγκεκριμένες  δαπάνες.

Τα υπόλοιπα προμηθευτών ανέρχονται στο ποσό των 235.000 ευρώ. Από αυτό τα 200.000 ευρώ αφορούν καταβολές σε προμηθευτές χωρίς καταχωρημένα παραστατικά δαπάνης. Μάλιστα προτείνεται η επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις παρακαρατούμενων φόρων για ποσά 95.000 ευρώ ενώ η ΕΠΤΑΚ εισέπραττε τα αντίστοιχα ακαθάριστα ποσά.

Οι υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ είναι σύμφωνα με τα βιβλία 24.000 ευρώ και σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ 51.000 ευρώ.

-Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές στα βιβλία της εταιρείας είναι 281.000 ευρώ ενώ οι ανεξόφλητες οφειλές που έχουν εγκριθεί  από το Δ.Σ. ανέρχονται σε 137.0000.

-Σε περιπτώσεις πληρωμών με επιταγές και μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ δεν αναγράφονταν τα ονόματα, σε αντίθεση με το 89% των πληρωμών από λογαριασμό όψεως τραπέζης που αναγράφονταν κανονικά.

-Προέκυψε ότι δεν είχαν υλοποιηθεί από τη διοίκηση τη ΕΠΤΑΚ συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου για εντοπισμό λογιστικών σφαλμάτων και απάτης με συνέπεια τη μη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Το ερώτημα που γεννιέται είναι ένα. Μετά από αυτό το πόρισμα τι προτίθεται να κάνει η νυν διοίκηση της ΕΠΤΑΚ;

Ιωάννα Παπαδημητρίου