Υποβολή αιτήσεων από τις 29.03.2023 έως και τις 07.04.2023

Ο Κλάδος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου Πτολεμαΐδας V, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Παράρτημα

Αίτηση