Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής για την Προκήρυξη ΣΑΧ 1/2024, για την κάλυψη τριάντα δύο (32) συνολικά θέσεων εργασίας εξειδικευμένων προσόντων ή εμπειρίας,  αρχίζει στις  26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και λήγει στις 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:59 μ.μ.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΑΔΜΗΕ.

Γενικές οδηγίες  για τη συμπλήρωση και τον τρόπο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  και δικαιολογητικών  υπάρχουν στο Κεφάλαιο Η’ της Προκήρυξης ΣΑΧ 1/2024.

Προκήρυξη 1/2024

Ενημέρωση Υποψηφίων για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων