Ανακοινώνεται η προκήρυξη δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ως εξής:

Α) «Ανάλυση και Μοντελοποίηση των Επιπτώσεων των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ 9ΟΔΛ469Β7Κ-Γ7Ο

Β) «Διαχείριση και Μοντελοποίηση Κινδύνων Φυσικών/Κλιματικών Καταστροφών: Η περίπτωση της Θεσσαλίας»

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ ΨΒΩΨ469Β7Κ-ΜΦ3