Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας η παρατείνονται τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης ανατολικής εισόδου πόλης Κοζάνης».

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης είχε αιτηθεί την παράταση της διάρκειας των μέτρων ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας λόγω δυσκολιών στην εξασφάλιση των απαραιτήτων ποσοτήτων ασφαλτοµίγµατος και μεταλλικών στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και εξαιτίας της γενικής δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί.

Οι υπολειπόµενες εργασίες αφορούν:
α) την απόξεση του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα,
β) την διάστρωση του νέου ασφαλτοτάπητα και
γ) την οριζόντια διαγράµµιση επί του νέου ασφαλτοτάπητα και
δ) την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ασφαλείας επί των πεζοδροµίων