Ως τις 12 Μαΐου είχε δοθεί η τελευταία προσφορά για την μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία έκτασης 2.500 τμ σε οικόπεδο 5.000 τ.μ. από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Αυτή ανανεώθηκε ως τα τέλη του Ιουνίου ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο τρόπος πληρωμής είναι με δόσεις και η τιμή εκκίνησης 40.000 ευρώ. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε 35 έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για 15 επιπλέον έτη, κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργία του ακινήτου, με βάση την ήδη υπάρχουσα δόμηση.

Ι.Π.

40.000 ευρώ η τιμή εκκίνησης για την ετήσια εκμίσθωση του Ξενία Κοζάνης