Ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς  συμμετείχε με πολλές παρατηρήσεις στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης». Ακολουθούν οι βασικότερες:

Άρθρο 6 Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης

Άρθρο 6, παρ2(β)ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση των υποκείμενων εδαφικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είναι αρμοδιότητα της επιτελικής διεύθυνσης.  Οι πληττόμενοι δήμοι πού θα έχουν συμμετοχή; Δεν θα έχουν ουσιαστικό ρόλο;

Άρθρο 6, παρ2(δ) Ποιοι και πως ορίζονται οι κατά περίπτωση κοινωνικοί εταίροι για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση σχετικών πολιτικών;

Άρθρο 6, παρ2(ζ) «η παρακολούθηση εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής…..όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο».

Πώς θα κρίνει η επιτροπή πότε θα υπάρχει ενημέρωση ή πότε θα γίνουν συναντήσεις παρακολούθησης προόδου;

Άρθρο 6, παρ3 το τμήμα σχεδιασμού και στρατηγικής καθώς και το τμήμα αξιολόγησης και υλοποίησης έργων δεν θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία στη στελέχωση; Δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της περιοχής και να μπουν κριτήρια εντοπιότητας στη στελέχωση, καλύπτοντας πολυπόθητες και αναγκαίες θέσεις εργασίας;

Άρθρο 11 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

Άρθρο 11: υπάρχουν ασάφειες ως προς την επιλογή του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας ΔΑΜ. Δεν υπάρχουν κριτήρια για να ορίσουν την πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για προσωπικό από τις πληττόμενες περιοχές. Η στελέχωση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων προσωπικού που απασχολείται στη ΜΟΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δίνοντας δυνατότητα για συμβάσεις έξι ετών!!!Μάλιστα εμπλέκεται και δυνατότητα συνέντευξης στην επιλογή προσωπικού! Με βάση τα περιεχόμενα των αντίστοιχων άρθρων για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται δεν γίνεται καμία αναφορά σε στελέχωση από επιστημονικό προσωπικό της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη μετρώντας απώλειες εκατοντάδων θέσεων εργασίας, θα αποτελούσε δείγμα καλής πρακτικής η απορρόφηση δεκάδων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων από την περιοχή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της μετάβασης.

Άρθρο 13 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία ώστε να αξιοποιηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις και να είναι αμεσότερη η εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή από τα στελέχη και το αρμόδιο προσωπικό.

Άρθρο 14 Χαρακτηρισμός Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Μισθώσεις Δημοσίων Ακινήτων

Άρθρο 14, παρ1: δεν αναφέρονται τα κριτήρια σύστασης επιτροπών αξιολόγησης έργων, δεν αναφέρεται ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και ποια η βαρύτητα των κριτηρίων των επιτροπών.

Άρθρο 14, παρ4: Η ταχύτητα με την οποία γίνεται η απολιγνιτοποίηση είναι λογικό να επιφέρει πτωτική τάση στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων στη Δυτική Μακεδονία. Θα πρέπει λοιπόν να καθοριστεί ελάχιστη τιμή εκμίσθωσης που θα είναι προκαθορισμένη για τις περιοχές σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης και όχι βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίμησης της αγοράς, διασφαλίζοντας την τοπική αγορά ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται φαινόμενα περιφερειακών ανισοτήτων.

Άρθρο 15 για τη Μετάβαση Α.Ε.

«Καταστατικό της εταιρείας»

Άρθρο 1, παρ2, (δ) :δεν αναφέρεται σε ποιους συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς δύναται να ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες η εταιρεία.

Άρθρο 1, παρ2(στ και ζ): δεν αναφέρεται πουθενά τι κόστος θα έχει η παροχή υπηρεσιών για τους συμβαλλόμενους στις προγραμματικές συμβάσεις

.Άρθρο 1, παρ3: από τη στιγμή που εξαιρείται από όλους τους φόρους, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού

;Άρθρο 2: προτείνεται η έδρα της εταιρείας να είναι στη Δυτική Μακεδονία για προφανείς λόγους και υποχρεωτικά να ιδρυθούν παραρτήματα σε όλους τους πληττόμενους δήμους των περιοχών ΔΑΜ.

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, όροι δόμησης και απολιγνιτοποίηση -Άρθρο 17 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης-

Άρθρο 17, παρ3: το περιεχόμενο περί προγραμματικών συμβάσεων εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και την συμμετοχή των ΟΤΑ -κυρίως Α βαθμού- και θα αφορούν ολόκληρες περιφερειακές ενότητες. Προτείνεται να υπεισέλθει ως μέρος των προγραμματικών συμβάσεων το δίκτυο ενεργειακών δήμων, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση.

Άρθρο 17: θα πρέπει να τονιστεί ότι στο σύνολο του παρόντος νόμου, ζώνες απολιγνιτοποίησης αποτελούν ολόκληρες οι περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, χωρίς περαιτέρω εξειδικεύσεις ή διευκρινίσεις.

Άρθρο 20, παρ. 6: «εφόσον η συνολική ισχύς……του αντίστοιχου πυρήνα ΖΑΠ». Δεν καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της συνολικής ισχύος των λιγνιτικών μονάδων και ποια η περίοδος αναφοράς τους.

Άρθρο 20 Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών

Άρθρο 20, παρ. 6(α): στα έργα αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται την παραγόμενη θερμική ενέργεια που προκύπτει από την αποθήκευση, άνευ κόστους ή καταβολής οποιασδήποτε συμμετοχής πέρα από την εγκατάσταση του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Άρθρο 28 Εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίης

Άρθρο 28: αναγκαία και ικανή συνθήκη για την υλοποίηση των περιγραφόμενων στο παρόν άρθρο αποτελεί η πλήρης καταβολή και εξόφληση των εν εξελίξει απαλλοτριώσεων καθώς και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς.