Ο Δήμος Σερβίων το 2019 άσκησε έφεση του ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας, στρεφόμενος κατά της απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά της ανώνυµης εταιρείας «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αιτούµενος να εξαφανιστεί η εκκαλούµενη απόφαση ως προς το κεφάλαιο για το οποίο προσβάλλεται και ειδικότερα να εξαφανιστεί ολοσχερώς το κεφάλαιο της προσβαλλόµενης που αναγνωρίζει ότι ο ∆ήµος υποχρεούται να καταβάλλει στην εφεσίβλητη – ενάγουσα το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Ορίστηκαν δικηγόροι για να εκπροσωπήσουν το δήμο σε μια υπόθεση που χρονίζει και κρατά από θητείας Δημοσθένη Κοκολιού με την εταιρεία να αναφέρεται σε κάποιες εργασίες 500.000 ευρώ που έκανε στα σφαγεία.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας είχε αποδεχτεί την Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας το 2014 και απέρριψε την αίτηση θεραπείας της Ανώνυµης Τεχνικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισµός σφαγείου τριών γραµµών ∆ήµου Σερβίων»

Ι.Π.