Πότε θα υπάρχει δυνατότητα ταφής σε όμορες κοινότητες

Ο Δήμαρχος Κοζάνης με ενημερωτικό σημείωμα στη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Κοζάνης εισηγήθηκε την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης της επιτροπής ως προς τα κοιμητήρια.

Πρόταση είναι η εκταφή και η ανακομιδή των οστών να διενεργείται μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών και έξι μηνών και όχι των πέντε χρόνων όπως ισχύει σήμερα. Το δικαίωμα ενταφιασμού να περιοριστεί στη διάρκεια των τεσσάρων ετών και έξι μηνών και να μειωθεί το τέλος στα 400 €.

• Η μείωση της διάρκειας ταφής σε 4 έτη και έξι μήνες, θα αφορά και τους υπάρχοντες τάφους. Τυχόν τέλη που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται.

Επίσης προτάθηκε μην υπάρξει παράταση ταφής αυστηρά, όπως γινόταν μέχρι δυο έτη , καθώς πλέον συντρέχουν λόγοι ομαλής λειτουργίας των νεκροταφείων. Επομένως δε θα επιτρέπεται παράταση δικαιώματος ενταφιασμού μέχρι την αποσυμφόρησης της κατάστασης.

• Σχετικά με το οστεοφυλάκιο, επειδή πλέον είναι πλήρες, καθώς υπάρχει και εκεί πρόβλημα έλλειψης χώρο, εισηγούμαστε την απομάκρυνση των οστεοθηκών πέραν των είκοσι πέντε (25) ετών, με την Υπηρεσία των Κοιμητηρίων να προχωρήσει σε υπηρεσιακή μεταφορά και εναπόθεση των οστών εντός του χωνευτηρίου αφού πρώτα γνωστοποιήσουν εγγράφως στους συγγενείς ή κάποιο πρόσωπο προς τον αποβιώσαντα.

• Μετά από τη σύμφωνη γνώμη των προέδρων τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων, θα υπάρχει δυνατότητα ταφής νεκρών και σε κοιμητήρια όμορων κοινοτήτων, εφόσον η κατάσταση του κοιμητηρίου της Κοζάνης δεν αποσυμφορηθεί, με την προϋπόθεση ότι υφίστανται συγγενική σχέση με τον θανών και την τοπική κοινότητα

• Θα εμπλουτιστεί το έδαφος του κοιμητηρίου με οργανικό χώμα