Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του έργου με θέμα: «Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης ¨Φίλιππος¨» και με την αυστηρή προϋπόθεση ότι η επιλογή του φορέα υλοποίησης του έργου θα είναι η πρώτη, όσον αφορά τα προτεινόμενα έργα .

Πιο αναλυτικά τα έργα αφορούν στα εξής:

1. Υλοποίηση των έργων που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα:

1.Κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού επιφάνειας 1.100 τ.μ. για την εξυπηρέτηση 70 επιβατών ανά ώρα και με άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης.

1.2.Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 2 θέσεις.

1.3.Κατασκευή πάρκου καυσίμων.

1.4.Διαμόρφωση χώρων εφοδίων εδάφους και επίγειων μέσων.

Τα ανωτέρω έργα δεν έχουν υλοποιηθεί.

2. Προγραμματιζόμενα (νέα) έργα:

2.1.Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης πεδίου ελιγμών.

2.2.Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού-ΠΕΑ κατά 300 τ.μ. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

2.3.Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου
(αεροσταθμός, Πύργος Ελέγχου, Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και λοιπών εγκαταστάσεων τουΑεροδρομίου.

2.4.Εργασίες συντήρησης και επανεπίστρωσης του πεδίου κινήσεως αεροσκαφών.

2.5.Εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης της περίφραξης του Αεροδρομίου.

2.6.Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των τάφρων απορροής ομβρίων του αεροδρομίου.

2.7.Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμων.

2.8.Εργασίες διαμόρφωσης ζωνών ασφαλείας και απομάκρυνσης τυχόν εμποδίων εντός των ζωνών.

2.9.Εργασίες τοποθέτησης φωτοσήμανσης εμποδίων εντός και εκτός του χώρου τουΑεροδρομίου.