Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ  Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τα προσωρινά µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων και συγκεκριµένα:

Α) Για τους έξι (6) πρώτους µήνες εφαρµογής της απόφασης κατά τη διάρκεια της διενέργειας των οπτικών επιθεωρήσεων, των µη καταστροφικών ελέγχων και των µερικώς καταστροφικών ελέγχων:

  1. i) Την εναλλακτική µονοδρόµηση και τον περιορισµό του εύρους κυκλοφορίας της οδού στα 4µ. η οποία θα ρυθµίζεται µε φωτεινό σηµατοδότη.
  2. ii) Την απαγόρευση διέλευσης των οχηµάτων µε µέγιστο µεικτό βάρος >50 τόνους.

iii) Την µείωση του ορίου ταχύτητας από τα 60χλµ/ώρα στα 40χλµ/ώρα.

Β) Για τους έξι (6) επόµενους µήνες εφαρµογής της απόφασης µετά το πέρας της διενέργειας των ελέγχων:

  1. i) Την εναλλακτική µονοδρόµηση και τον περιορισµό του εύρους κυκλοφορίας της οδού στα 7µ. η οποία θα ρυθµίζεται µε φωτεινό σηµατοδότη.
  2. ii) Την απαγόρευση διέλευσης των οχηµάτων µε µέγιστο µεικτό βάρος >50 τόνους.

iii) Την µείωση του ορίου ταχύτητας από τα 60χλµ/ώρα στα 40χλµ/ώρα.

Τα προτεινόµενα µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων επί της Ε.Ο. 3. Κοζάνη-Όρια Π.Ε. Κοζάνης / Λάρισας (Εθνικό δίκτυο µε πλάτος καταστρώµατος κυκλοφορίας 9,10µ, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πλευρικά πεζοδρόµια πλάτους 1,95µ. έκαστο):

  • κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν για λόγους οδικής ασφάλειας λόγω των φθορών, των βλαβών και των βυθίσεων που παρατηρήθηκαν στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας από τους µακροσκοπικούς οπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, για τη µείωση της επικινδυνότητας κατά την διέλευση των οχηµάτων, καθώς και για την διενέργεια ελέγχων αναφορικά µε την φέρουσα στατική ικανότητα της γέφυρας.
  • είναι τα περισσότερο ενδεδειγµένα, καθώς µε αυτά επιτυγχάνεται η µείωση του φορτίου της γέφυρας και ο περιορισµός της καταπόνησης του στατικού φορέα εφόσον µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν δεδοµένα τα οποία θέτουν επιπλέον θέµατα για την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από τη γέφυρα και την αδυναµία παραλαβής του φόρτου των κινούµενων επ΄αυτής οχηµάτων που να επιβάλλουν την διακοπή της κυκλοφορίας,
  • απαιτούνται προκειµένου να εγκριθεί σε επόµενο στάδιο η µελέτη εφαρµογής της εργοταξιακής σήµανσης από την επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας,
  • απαιτούνται προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση λήψης αυτών από την αρµόδια Αστυνοµική ∆/νση Κοζάνης ή της ∆/νση Τροχαίας

Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρµογή µετά την έκδοση της Απόφασης λήψης των µέτρων ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας από την ∆/νση Αστυνοµίας Κοζάνης ή την ∆/νση Τροχαίας της Π.Ε.Κοζάνης καθώς και µετά την έγκριση της µελέτης εφαρµογής εργοταξιακής σήµανσης από αρµόδια για τη συντήρηση των οδών υπηρεσία της Π∆Μ και για το χρονικό διάστηµα ενός έτους.

Η Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας οφείλει να µεριµνήσει ώστε ο κύκλος λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών να είναι ο βέλτιστος δυνατός για την φόρτιση και αποφόρτιση των οχηµάτων σε συνάρτηση µε τον κυκλοφοριακό φόρτο, το µήκος της περιοχής επέµβασης και την προτεινόµενη µείωση του ορίου ταχύτητας στα 40χλµ/ώρα ώστε να µην προκύπτουν αναίτιες καθυστερήσεις και συµφόρηση των οχηµάτων κατά την αναµονή στον κόκκινο σηµατοδότη, καθώς και να λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε µε την εφαρµογή των προτεινόµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων να επηρεάζονται το λιγότερο δυνατόν οι υπηρεσίες των µέσων οδικής µαζικής µεταφοράς.