Πολλά μπορεί κανείς να πει για την υπόθεση «Μάνα Νερού» που έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Ένα από αυτά είναι οι πολλές εταιρείες που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια ζητώντας μικρές εκτάσεις και Φ/Β μικρής ισχύος με βασικό συντονιστή του έργου μια και μόνο εταιρεία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Μαυροδέντρι.

Μετά από αιτήματα της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR M.I.K.E.» με διαχειριστή τον Χρήστο Πετρόχειλο, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κοζάνης στις 3η Νοεμβρίου 2020 καθόρισε τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 440 στρεμμάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων . Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίστηκε το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25€) το στρέμμα, ενώ η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίστηκε σε είκοσι πέντε (25) έτη.

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 έγιναν οι δημοπρασίες και στις 9 Φεβρουαρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κοζάνης τις ενέκρινε .Σε αυτές πλειοδότησε η εταιρεία ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. με Γενικό Διευθυντή τον Χρήστο Πετρόχειλο της kIEFER ΕΠΕ με εγγυητή την Kiefer TEK , η SOLAR PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα τα Γρεβενά και διαχειριστή τον Ιωάννη Χαρίτο και εγγυητή την Kiefer TEK, η «PV PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επίσης τα Γρεβενά και διαχειριστή τον Παναγιώτη Πετρόχειλο και η ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με εγγυητή πάλι την Kiefer TEK.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021 απορρίφθηκε το αίτημα για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 5 MWp» της εταιρείας «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε γήπεδο εμβαδού 97.249 τ.μ., στη θέση «Πέρασμα – Μαυροδένδρι» στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου .Η ΕCOSOLAR έχει διαχειριστή τον Χρήστο Πετρόχειλο της Kiefer και έδρα τα Γρεβενά. Ο λόγος απόρριψης είναι ότι ο φορέας του έργου, οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δύο όμορων φωτοβολταϊκών σταθμών, ως ένα ενιαίο έργο υποκατηγορίας Α2 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Την ίδια μέρα υπάχθηκε σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5 MW» της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο, εμβαδού 82.314 τ.μ., στη θέση «Πέρασμα – Μαυροδένδρι» στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου , έχοντας υπόψιν την υπεύθυνη Δήλωση του κ. Χρήστου Πετρόχειλου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ECOSOLAR ΜΙΚΕ» με την οποία δηλώνει ότι δέχεται «την διέλευση της οδοποιίας της εταιρίας ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε., όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει αίτηση της προαναφερόμενης εταιρίας, μέσα από πολύγωνο του φ/β πάρκου της ECOSOLAR MIKE στην θέση Πέρασμα – Μαυροδένδρι».

Το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης στις 15 Φεβρουαρίου 2021 μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκρινε τη δημοπρασία 233 στρεμμάτων από τη SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE με διαχειριστή τον Παναγιώτη Πετρόχελο και έδρα τα Γρεβενά , 55στρεμμάτων της ΓΑΙΟΑΝΑΟΤΥΞΗ Α.Ε. , 57 και 87 στρεμμάτων της «ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 12 στρεμμάτων της SOLAR POWER ΜΙΚΕ. Όλες αυτές έχουν κοινό παρονομαστή την Kiefer.

Ιωάννα Παπαδημητρίου