Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σας γνωστοποιεί αντίγραφο της με αριθμό 1/2021 Απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετική με την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4273/2014.

Κατά της ως άνω απόφασης της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους.

Η απόφαση με αριθμό 1/2021 είναι αναρτημένη στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΨΨ7ΛΨ-ΕΙ1.

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής ΘΓ & ΕΔ

Γαρούφος Παναγιώτης