Κενό

Αυτό που υπήρχε

Ένας ουρανός

Δίχως ήλιο, δίχως φεγγάρι, δίχως αστέρια

Κενό

Αυτό που δεν υπάρχει

Γιατί ήρθες εσύ

Ο δικός μου ουρανός

Με έναν ήλιο, ένα φεγγάρι, ένα αστέρι

Τη λάμψη των ματιών σου

Ιωάννης Αριστοτέλης Γκούμας
19-05-2022