ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Η Επιτροπή Δημοπράτησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Εορδαίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/2022 απόφαση του Δ.Σ. σε συνδυασμό με την παρούσα απόφασή του εγκρίνει τους παρακάτω όρους δημοπράτησης.

Προσκαλεί

Τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που αυτή συνέταξε για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’77/81),β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ)τον ν. 3852/2010, δ)τον ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. Η δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και θα λάβει χώρα στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας, στην οδό Περγάμου 80 (Πνευματικό Κέντρο), Πτολεμαϊδα, την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπράτησης, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την συνεδρίαση του στις 24/02/2022 και αποτελείται από τους Κοσμά Σιδηρόπουλο Πρόεδρο του Δ.Σ., Χρήστο Κεσκερίδη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναστάσιο Πέτκο μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Δικαίωμα Συμμετοχής -Δικαιολογητικά: Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του Δήμου Εορδαίας και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δικαιολογητικά συμμετοχής: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν:

α) Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των ιδίων και των εγγυητών τους. γ) Εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα σε ποσοστό 10% (άρθρο 11) δ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει χρονικό διάστημα μέχρι και έναν τουλάχιστον μήνα μετά την διενέργεια του διαγωνισμού.

ε) Δημοτική Ενημερότητα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους καθώς και βεβαίωση περί μη οφειλής στην Κ.Ε.Δ.Ε. (παρέχεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.)

στ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 28η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας στη συνέχεια ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο και συγκροτεί τον κατάλογο των ενδιαφερόμενον που δικαιούται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, τους οποίους και ειδοποιεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail). Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοση τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, πρέπει να προσκομιστούν από τον πλειοδότη τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Το χαρτόσημο και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη επιβάρυνση βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε φυσικό αρχείο (χαρτί). Οι προσφορές των πλειοδοτών υπογράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην Επιτροπή παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει ο ίδιος προσωπικά.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά της.

ΑΡΘΡΟ 80

Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά καθιστάμενος αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Επιτροπή Δημοπράτησης αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών από την Επιτροπή για τους λόγους που αυτή θα κρίνει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 10 % του ορίου της πρώτης προσφοράς ενός έτους από αναγνωρισμένη Τράπεζα για παρακατάθεση σε αυτή, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου και που αντιστοιχεί στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ 300,00€ X 12 : 10 = 360,00€.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση σε διάστημα δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Κ.Ε.Δ.Ε., χωρίς δικαστική παρέμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του ευθυνομένων και των δύο για τη μικρότερη τυχόν διαφορά του νέου μισθώματος της δημοπρασίας από του μισθώματος της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης κατά τους όρους της διακήρυξης και το οποίο θα υπερισχύει για τα συμφωνηθέντα στη μίσθωση, ο πλειοδότης μισθωτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ποσοστού 10 % επί του επιτευχθέντος τιμήματος για τρία χρόνια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, η ΚΕΔΕ θα έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ΚΕΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και του μισθωτή για τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το αιτηθεί ο μισθωτής και συμφωνήσει η ΚΕΔΕ, συν τρία χρόνια. Η συμφωνία θα είναι έγγραφη και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο πλειοδότης τήρησε τους όρους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται με επώνυμη κατάθεση στο λογαριασμό όψεως της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα με αναφορά στο μήνα τον οποίο καλύπτει. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής η Κ.Ε.Δ.Ε. θα έχει το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ. να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο και να ενεργήσει εις βάρος του ιδίου και του εγγυητή του αναδημοπράτηση. Ο εγγυητής, σε περίπτωση οφειλών, παραιτείται του δικαιώματος δίζησης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο μισθωτής ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τη χρήση του μισθίου σε άλλο πρόσωπο είτε επί μέρους είτε εξ ολοκλήρου με ή χωρίς αντάλλαγμα.Έχει όμως το δικαίωμα να συστήσει εταιρεία με άλλα πρόσωπα οπότε τα μισθωτικά του δικαιώματα μεταβιβάζονται στην εταιρεία αυτή, ανεξάρτητα από την ολική μορφή της αρκεί να συμμετέχει σε αυτή ο μισθωτής. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής παύει πλέον να είναι μισθωτής από την έγγραφη γνωστοποίηση της σύστασης της εταιρείας στην εκμισθώτρια Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος και ατομικά για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αυτή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας που θα συσταθεί.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί αποδέχεται ρητά ότι το μίσθιο είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλο για το σκοπό που το μισθώνει.

Επιπλέον έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον υπάρχοντα επαγγελματικό εξοπλισμό σε λειτουργική κατάσταση, αντικαταστήσει οτιδήποτε καταστραφεί και να τηρεί τους ισχύοντες αγορανομικούς όρους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να διακοσμήσει τον εκμεταλλεύσιμο χώρο κατά την κρίση του με δικές του δαπάνες. Απαγορεύονται ρητά κάθε είδους εργασίες και επεμβάσεις δομικού χαρακτήρα που αλλοιώνουν τα αρχικό μίσθιο χωρίς προγενέστερο τεκμηριωμένο αίτημα στην εκμισθώτρια Κ.Ε.Δ.Ε. και την εκ μέρους της αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 19

οΗ ΚΕΔΕ δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση του μισθίου στην οποία βρίσκεται όπως το παραλαμβάνει ο μισθωτής ανεπιφύλακτα και δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέφει ή να μειώσει το μίσθωμα ούτε να λύσει τη σύμβαση της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να κάνει αιτήσεις μείωσης του μισθώματος λόγω καιρικών συνθηκών κλπ εκτός της περίπτωσης εκτέλεσης εργασιών που κρίνονται αναγκαίες και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο μισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση, μόλις λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο και τον εξοπλισμό του στην κατάσταση που το παρέλαβε. Διαφορετικά ευθύνεται και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες που θα διαπιστώσει η Επιτροπή Παράδοσης – Παραλαβής της Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τα τέλη δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη με παραστατικό είσπραξης που θα εκδοθεί με τα στοιχεία του και το οποίο θα προσκομίσει στην Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της Κ.Ε.Δ.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον www.kedeordaias.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Εορδαίας www.eordaia.aov.ar καθώς και στην Διαύγεια www.diavaeia.aov.arΠερίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης σε δύο τοπικές εφημερίδες, μία εκ των οποίων απαραίτητα ημερήσιας κυκλοφορίας και μία εβδομαδιαίας.Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.β) εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή διενέργειας ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.γ) εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή εάν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.Στην περίπτωση (γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της Κ.Ε.Δ.Ε. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων. Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ 15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 2463081232 – e-mail : kedel4@otenet.gr

Για την Κ.Ε.Δ.Ε

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοσμάς Σιδηρόπουλος 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Δημοπράτησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Εορδαίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/2022 απόφαση του Δ.Σ. σε συνδυασμό με την παρούσα απόφασή του εγκρίνει τους παρακάτω όρους δημοπράτησης.

Προσκαλεί

Τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που αυτή συνέταξε για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’77/81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ)τον ν.3852/2010, δ)τον ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. Η δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και θα λάβει χώρα στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας, στην οδό Περγάμου 80 (Πνευματικό Κέντρο), Πτολεμαϊδα, την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπράτησης, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την συνεδρίαση του στις 24/02/2022 και αποτελείται από τους Κοσμά Σιδηρόπουλο Πρόεδρο του Δ.Σ., Χρήστο Κεσκερίδη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναστάσιο Πέτκο μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Δικαίωμα Συμμετοχής -Δικαιολογητικά: Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του Δήμου Εορδαίας και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δικαιολογητικά συμμετοχής: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν:

α) Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των ιδίων και των εγγυητών τους. γ) Εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα σε ποσοστό 10% (άρθρο 11) δ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει χρονικό διάστημα μέχρι και έναν τουλάχιστον μήνα μετά την διενέργεια του διαγωνισμού.

ε) Δημοτική Ενημερότητα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους καθώς και βεβαίωση περί μη οφειλής στην Κ.Ε.Δ.Ε. (παρέχεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.) στ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 28η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας στη συνέχεια ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο και συγκροτεί τον κατάλογο των ενδιαφερόμενων που δικαιούται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, τους οποίους και ειδοποιεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail). Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοση τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, πρέπει να προσκομιστούν από τον πλειοδότη τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Το χαρτόσημο και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη επιβάρυνση βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 50

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε φυσικό αρχείο (χαρτί). Οι προσφορές των πλειοδοτών υπογράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην Επιτροπή παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει ο ίδιος προσωπικά.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά της.

ΑΡΘΡΟ 80

Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά καθιστάμενος αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Επιτροπή Δημοπράτησης αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών από την Επιτροπή για τους λόγους που αυτή θα κρίνει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 10 % του ορίου της πρώτης προσφοράς ενός έτους από αναγνωρισμένη Τράπεζα για παρακατάθεση σε αυτή, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου και που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ 150,00€ X 12 : 10 = 180,00€.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση σε διάστημα δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Κ.Ε.Δ.Ε., χωρίς δικαστική παρέμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του ευθυνομένων και των δύο για τη μικρότερη τυχόν διαφορά του νέου μισθώματος της δημοπρασίας από του μισθώματος της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης κατά τους όρους της διακήρυξης και το οποίο θα υπερισχύει για τα συμφωνηθέντα στη μίσθωση, ο πλειοδότης μισθωτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ποσοστού 10 % επί του επιτευχθέντος τιμήματος για τρία χρόνια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, η ΚΕΔΕ θα έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ΚΕΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και του μισθωτή για τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το αιτηθεί ο μισθωτής και συμφωνήσει η ΚΕΔΕ, συν τρία χρόνια. Η συμφωνία θα είναι έγγραφη και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο πλειοδότης τήρησε τους όρους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται με επώνυμη κατάθεση στο λογαριασμό όψεως της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα με αναφορά στο μήνα τον οποίο καλύπτει. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής η Κ.Ε.Δ.Ε. θα έχει το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ. να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο και να ενεργήσει εις βάρος του ιδίου και του εγγυητή του αναδημοπράτηση. Ο εγγυητής, σε περίπτωση οφειλών, παραιτείται του δικαιώματος δίζησης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο μισθωτής ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τη χρήση του μισθίου σε άλλο πρόσωπο είτε επί μέρους είτε εξ ολοκλήρου με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Έχει όμως το δικαίωμα να συστήσει εταιρεία με άλλα πρόσωπα οπότε τα μισθωτικά του δικαιώματα μεταβιβάζονται στην εταιρεία αυτή, ανεξάρτητα από την ολική μορφή της αρκεί να συμμετέχει σε αυτή ο μισθωτής. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής παύει πλέον να είναι μισθωτής από την έγγραφη γνωστοποίηση της σύστασης της εταιρείας στην εκμισθώτρια Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος και ατομικά για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αυτή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας που θα συσταθεί.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί αποδέχεται ρητά ότι το μίσθιο είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλο για το σκοπό που το μισθώνει. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον υπάρχοντα επαγγελματικό εξοπλισμό σε λειτουργική κατάσταση, αντικαταστήσει οτιδήποτε καταστραφεί και να τηρεί τους ισχύοντες αγορανομικούς όρους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να διακοσμήσει τον εκμεταλλεύσιμο χώρο κατά την κρίση του με δικές του δαπάνες. Απαγορεύονται ρητά κάθε είδους εργασίες και επεμβάσεις δομικού χαρακτήρα που

αλλοιώνουν τα αρχικό μίσθιο χωρίς προγενέστερο τεκμηριωμένο αίτημα στην εκμισθώτρια Κ.Ε.Δ.Ε. και την εκ μέρους της αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η ΚΕΔΕ δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση του μισθίου στην οποία βρίσκεται όπως το παραλαμβάνει ο μισθωτής ανεπιφύλακτα και δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέφει ή να μειώσει το μίσθωμα ούτε να λύσει τη σύμβαση της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να κάνει αιτήσεις μείωσης του μισθώματος λόγω καιρικών συνθηκών κλπ εκτός της περίπτωσης εκτέλεσης εργασιών που κρίνονται αναγκαίες και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο μισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση, μόλις λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο και τον εξοπλισμό του στην κατάσταση που το παρέλαβε. Διαφορετικά ευθύνεται και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες που θα διαπιστώσει η Επιτροπή Παράδοσης – Παραλαβής της Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τα τέλη δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη με παραστατικό είσπραξης που θα εκδοθεί με τα στοιχεία του και το οποίο θα προσκομίσει στην Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της Κ.Ε.Δ.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον www.kedeordaias.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Εορδαίας www.eordaia.aov.ar καθώς και στην Διαύγεια www.diavaeia.gov.ar

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης σε δύο τοπικές εφημερίδες, μία εκ των οποίων απαραίτητα ημερήσιας κυκλοφορίας και μία εβδομαδιαίας.Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.

α) εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

β) εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή διενέργειας ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

γ) εάν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή εάν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

Στην περίπτωση (γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της Κ.Ε.Δ.Ε. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ 15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 2463081232 – e-mail : kedel4@otenet.gr

Για την Κ.Ε.Δ.Ε

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοσμάς Σιδηρόπουλος

Αίτηση Συμμετοχής σε ανοικτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία