Η Ευθυμία Μιχελάκη, κόρη του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλη Μιχελάκη εργάστηκε στο γραφείο του πρώην περιφερειάρχη Θόδωρου Καρυπίδη το 2015 αμειβόμενη από την Εταιρεία  Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κοζάνης. Η ίδια και άλλα 19 άτομα πληρώθηκαν με  απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την γραμματειακή, διοικητική, δημοσιογραφική καθώς και ερευνητική υποστήριξη της ΕΠΤΑΚ. Όπως αναφέρει το ογκωδέστατο πόρισμα των ορκωτών λογιστών σχετικά με την εξέταση των οικονομικών στοιχείων της ΑΜΚΕ το διάστημα 2015-2019, αμοιβές 475.000 ευρώ για γραμματειακή, διοικητική, δημοσιογραφική και ερευνητική υποστήριξη της εταιρείας καταχωρήθηκαν μεν στα βιβλία, αλλά δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου με αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Οι ορκωτοί λογιστές σημειώνουν:

«Σημειώνεται ότι στην Μιχελάκη Ευθυμία στη χρήση 2015, βάσει βιβλίων προκύπτει, ότι καταβλήθηκαν συνολικά χρηματικά ποσά 7.536,59(που αντιστοιχεί σε αμοιβή 9.000 ,μείον παρακράτηση20% στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση ΦΠΑ 23% ήτοι φόρος  1463,41 άρα πληρωτέο στον προμηθευτή ευρώ 7.536,59) ενώ στα βιβλία καταχωρήθηκε αμοιβή 3.000 ήτοι μικρότερο ποσό κατά ευρώ 6.000 (αμοιβή ευρώ 6.000 μείον παρακράτηση 20% στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ 23% ήτοι φόρος 975, 61 άρα πληρωτέο στον προμηθευτή ευρώ 5.024,39) και προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο στην καρτέλα του προμηθευτή ευρώ 5.024, 39 την 31.12.2015 που παραμένει μέχρι την 31.12.2019».

«Δεν υποβλήθηκε καμιά δήλωση παρακρατημένου φόρου (με συντελεστή 20% & 3%) στην εξεταζόμενη περίοδο , με συνέπεια την μη απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο παρακρατημένων φόρων ευρώ 90.000 περίπου.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατημένου φόρου από την οποία θα πρόκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου, που διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου και για την οποία εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί  του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε τις ευθύνες της Διοίκησης της ΕΠΤΑΚ για την μη υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων για ποσά ευρώ 90 χιλ περίπου και κατά συνέπεια τη μη απόδοση σημαντικών ποσών φόρων και την επιβάρυνση με πρόστιμα και προσαυξήσεις όταν πληρωθούν τα ποσά αυτά.

Η ΕΠΤΑΚ ενώ εισέπραξε τα αντίστοιχα ακαθάριστα ποσά για την πληρωμή  των αμοιβών των δικαιούχων με συμβάσεις έργων, από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα -Ε.Ε.Π. της Π.Δ.Μ. (Δημόσιο)  δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο οι παρακρατημένοι  φόροι και επιπρόσθετα, βάσει των βιβλίων προκύπτει, ότι δόθηκαν πολύ σημαντικά ποσά (200.000 περίπου) ως προκαταβολές σε προμηθευτές και τρίτους χωρίς να καταχωρηθούν στα βιβλία παραστατικά δαπανών».

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις, μη απόδοση παρακρατήσεων, χρέη στον ΕΦΚΑ, αμοιβές σε εργαζομένους χωρίς συμβάσεις