Η Δημοτική Επιτροπή Κοζάνης εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την αποδοχή των αιτήσεων της εταιρείας «SKGR PV 19 Μ.Ι.Κ.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση 870 στρεμμάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 80 MW.

Η Τοπική Κοινότητα των Λιβερών είναι θετική στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού που βρίσκεται στη θέση Μαντριά-Προσήλιο-Κουρούμπα, στην κοινότητα των Λιβερών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η ανάδοχος, μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του σταθμού, να καλύψει ένα ποσό συνολικού ύψους 220.000€ εφάπαξ για τις παρακάτω δράσεις: (α) προμήθεια έως 40 αντλιών θερμότητας (ο ακριβής αριθμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων θα εξειδικευτούν από την κοινότητα μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του σταθμού), υπέρ των κατοίκων της κοινότητας, και παράδοση των αντλιών με δαπάνες της αναδόχου εταιρείας σε σημείο που θα της υποδειχθεί από την κοινότητα, υπό τον όρο ότι το συνολικό κόστος των υπηρεσιών αυτών δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 160.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και (β) διάθεση του υπολοίπου του παραπάνω τιμήματος των 220.000€, δηλαδή ποσού 60.000€ ή οποιουδήποτε υπολειπόμενου ποσού τυχόν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω δράσης από την ανάδοχο εταιρεία, μέσω εφάπαξ καταβολής στο Δήμο Κοζάνης, με τη ρητή δέσμευση ότι το ποσό αυτό θα δαπανηθεί εξ ολοκλήρου για έργα και παρεμβάσεις που θα ζητηθούν από την κοινότητα των Λιβερών.

2. Σε περίπτωση χιονόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας των Λιβερών, η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει στην κοινότητα, άνευ ανταλλάγματος, το εκχιονιστικό μηχάνημα το οποίο θα χρησιμοποιεί η ίδια για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Η διάθεση του μηχανήματος αυτού θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης της κοινότητας με την ανάδοχο εταιρεία και εφόσον έχει ολοκληρωθεί από την τελευταία η διάνοιξη των δρόμων που περιβάλλουν το έργο.

3. Η ανάδοχος εταιρεία, κατά την εσωτερική διαδικασία επιλογής εργολάβων για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του φωτοβολταϊκού της σταθμού, θα μοριοδοτεί θετικά τους υποψήφιους οι οποίοι προτίθενται να προσλάβουν εργαζόμενους ή/και υπεργολάβους κατά κύριο λόγο από την κοινότητα των Λιβερών και της ευρύτερης εριοχής, για την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

4. Με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο οι κάτοικοι της Τ.Κ. Λιβερών και τυχόν γειτονικών Τ.Κ όπου το του φωτοβολταϊκοό πάρκο βρίσκεται στα όρια τους από την λειτουργία του θα επιδοτηθούν απευθείας μέσο των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος τους συνολικά με ποσό που θα ανέρχεται περίπου στα 96000 ευρώ ανά έτος ενώ παράλληλα θα υπάρχει η υποχρέωση από τον Δήμο Κοζάνης για την κατασκευή διάφορων τεχνικών έργων στην Τ.Κ Λιβερών κάθε έτος από τα χρήματα που θα εκταμιεύονται στα ταμεία του Δήμου ως αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ της Τ.Κ. Λιβερών.