Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 9, 5 στρεμμάτων , η οποία εμπίπτει σε γεωτεμάχιο της κοινότητας Δρεπάνου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Την εκμίσθωση του χώρου αιτήθηκε η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ» που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή .Η εν λόγω έκταση εφάπτεται με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους με στόχο την δημιουργία φωτοβολταϊκου πάρκου ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Οι ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης ανέρχονται σε περίπου 150000 kWh.

Αρχικά η κοινότητα Δρεπάνου ήταν αρνητική. Εν συνεχεία θετική με την υποχρέωση ο ανάδοχος να αναλάβει τις παρακάτω δεσμεύσεις:

1) Την αγορά 150 δένδρων για δεντροφύτευση σε σημείο εντός ορίων της κοινότητας με την υπόδειξη της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Κοζάνης.
2) Την παραχώρηση υλικών για στρώσιμο αγροτικών δρόμων για όλα τα έτη που θα έχει ενοικιάσει το μέρος.
3) Την υποστήριξη εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει η κοινότητα τώρα αλλά και στο μέλλον.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30€) το στρέμμα, δηλαδή διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά (285,02€) ετησίως. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. O μισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την παράταση της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) χρόνια με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή, έξι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει καμιά οφειλή προς τον Δήμο Κοζάνης.