Αγαπητέ πελάτη, με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, προδημοσιεύεται η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δικαιούχοι της Δράσης: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

Δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους.
Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου: π.χ. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Πολυμηχανήματα
Υποδομές σύνδεσης στο διαδίκτυο: π.χ. Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, CCTV
Ιστοσελίδες/E-shop
Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 18.000 € έως 30.000 €
Ένταση Ενίσχυσης: Από 50% έως 60%.
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 9 μήνες
Καθεστώς Ενίσχυσης: De Minimis

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

Στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας
Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Μπορούν να εξασφαλίσουν ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%.
Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Ιστοσελίδες/E-shop
Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου: π.χ. Πολυμηχανήματα, Αναγνώστες RFID
Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems
Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής: π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC, Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark)
Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων: π.χ. Big Data, Business Intelligence
Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 50.000 € έως 650.000 €
Ένταση Ενίσχυσης: Από 10% έως 50%
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 15 μήνες
Καθεστώς Ενίσχυσης: Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

Επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems
Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής: π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC, Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark), Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. ERP, KPIs, SCADA, CRM, WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C, Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων: π.χ. Business Intelligence, Digital Twin, Blockchain
Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 200.001 € έως 1.200.000 €
Ένταση Ενίσχυσης: Από 25% έως 50%
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 18 μήνες
Καθεστώς Ενίσχυσης: Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Περίοδος Υποβολής Προτάσεων για όλες τις Δράσεις: Θα ανακοινωθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και η αξιολόγηση θα είναι άμεση, με τη σειρά που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις (FIFO).

Επικοινωνήστε μαζί μας, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου στο πρόγραμμα.

Επικοινωνία – Πληροφορίες
ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης 17, Κοζάνη
Τ: 24610 41414 – F: 24610 22372
Ιστοσελίδα: www.epilogic.gr
facebook: https://www.facebook.com/epilogic