Η ΔΕΥΑΚ προκήρυξε εκ νέου με ανοικτή διαδικασία Διεθνή Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚyΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 42 εκ € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021- 2027, ΠΔΕ και ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Με το έργο αυτό η εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης συνδέεται λειτουργικά με το Ενιαίο Διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυντάιου με στόχο τη διασφάλιση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και μετά την απόσυρση των υφισταμένων λιγνιτικών μονάδων της περιοχής σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος υπόγειων χαλύβδινων εργοστασιακά προμονωμένων αγωγών μεταφοράς υπέρθερμου νερού από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και το αντλιοστάσιο μεταφοράς εντός ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς στα κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς & διανομής της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης στην περιοχή Κασλά της πόλης Κοζάνης. Η ονομαστική ικανότητα μεταφοράς θερμικής ισχύος προβλέπεται να ανέλθει στα 195MWth, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη αιχμή του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης, καθώς και τη θερμική απαίτηση λόγω των μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος στην Κοζάνη και σε όμορους οικισμούς.

Για ποιο λόγο επαναπροκηρύχθηκε το έργο διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον αγωγό μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων