Εντάχθηκε το έργο «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό μετάβαση)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και επιδιώκεται η ταχεία αποκατάσταση των περιοχών που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση λιγνίτη, η άμεση οικονομική διαφοροποίησή τους, καθώς και η υλοποίηση των χρήσεων γης και η εκτέλεση των ανάλογων έργων.

Τίτλος του έργου είναι η αποκατάσταση εδαφών παλαιών λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη και φορέας η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης ΑΕ (με δ.τ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.) Το βασικό φυσικό αντικείμενο του Έργου είναι η αποκατάσταση των εδαφών, τα οποία θα μεταβιβαστούν από τη ΔΕΗ ΑΕ στο Δημόσιο. Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε ποσό ύψους 200 εκ €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 23 περίπου εκ €.

Στόχος ως το 2025 είναι η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των εδαφών (15 000 εκτάρια) στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Ως το 2023 προγραμματίζεται η πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της έγκρισης όλων των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και η κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων.

Οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν έως την 31.08.2025, ανέρχονται σε 97.008 στρέμματα ή 9.700,8 εκτάρια και αφορούν στις αδιατάρακτες και στις ήδη αποκατεστημένες εκτάσεις, καθώς και σε αυτές στις οποίες θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης στα Ορυχεία Αμυνταίου και Καρδιάς, στα οποία έχει περατωθεί η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ, και στις περιοχές που θα αποδεσμεύονται σταδιακά από τα υπόλοιπα Ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ.

Από αυτά περίπου τα μισά , 50.000 στρέμματα είναι προς αποκατάσταση, ενώ τα 20.000 στρέμματα είναι αδιατάρακτα για επιχειρηματικά πάρκα και επενδύσεις και 23.000 στρέμματα είναι αποκατεστημένα. 50.920 αφορούν την Π. Ε. Κοζάνης τα 26.647 στρέμματα το Αμύνταιο και τα 1761 το Κλειδί Φλώρινας ενώ τα 17.768 στρέμματα την Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Η αποκατάσταση των εδαφών θα υλοποιηθεί μέσω τριμερών συμβάσεων μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ, της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. και των εργολάβων της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίοι θα ανακηρυχθούν Ανάδοχοι σε συνέχεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, τις οποίες θα διεξάγει η ΔΕΗ ΑΕ .

Ιωάννα Παπαδημητρίου