Λειτουργία του ορυχείου της Μαυροπηγής ως το 2028 – Ακύρωση της μεταλλευτικής επέμβασης σε Ποντοκώμη και Πτελεώνα

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Ενέργειας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση, κοιτασμάτων λιγνίτη του λιγνιτωρυχείου «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», μετά την αναπροσαρμογή της βάσει της απολιγνιτοποίησης και μετά τωναπαραίτητων εγκαταστάσεων επιφανείας κ’ επεξεργασίας για την υλοποίηση του έργου, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., σε περιοχή του Δήμου Πτολεμαΐδας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την «Δ.Ε.Η. Α.Ε.». Όπως φαίνεται όλες οι αρνητικές  γνωμοδοτήσεις δεν εισακούστηκαν .

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη στο λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ. Το έργο είναι υφιστάμενο και ο τρόπος και μορφή επέμβασης και αποκατάστασης, αναπροσαρμόζονται στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης της Χώρας, βάσει του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). Σύμφωνα με το στόχο της απολιγνιτοποίησης, οι λιγνιτικές μονάδες θα κλείσουν το 2028 και στο πλαίσιο αυτό, η εξορυκτική δραστηριότητα θα πραγματοποιείται, έως τότε, σε δύο πεδία επέμβασης: α) Κλάδος Κεντρικού Πεδίου (ορυχεία: Μαυροπηγής και Καρδιάς) και β) Κλάδος ορυχείου Νοτίου Πεδίου (ορυχείο Νοτίου Πεδίου). Στα μέρη του λιγνιτωρυχείου που δεν προβλέπεται πλέον εξορυκτική δραστηριότητα, θα λάβει χώρα μόνο συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών τελικής διαμόρφωσης και αποκατάστασης.
Τέλος ορισμένα τμήματα του λιγνιτωρυχείου, αδιατάρακτα αλλά και διαταραγμένα όπως αποκατασταθούν με την παρούσα, παραχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο (με βάση την κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» κ’ «ΔΕΗ Α.Ε.»).

Τροποποίηση μεταλλευτικού σχεδιασμού

Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και της πρόωρης ολοκλήρωσης των μεταλλευτικών εργασιών το έτος 2028, ο μεταλλευτικός σχεδιασμός του έργου της παρούσας, επικαιροποιείται και τροποποιείται αναλόγως. Κύριο αποτέλεσμα της τροποποίησης, σε σχέση με τον ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό, είναι η μεταβολή των χώρων εκμετάλλευσης, η μείωση των εξορύξεων και η σημαντική μείωση των εκτάσεων κατάληψης.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικαιροποιημένος μεταλλευτικός σχεδιασμός, βάσει της παρούσας, προβλέπει:
– την πρόσθετη μείωση επέμβασης κατά 23.500 στρ. σε σχέση με την προηγούμενη ΑΕΠΟ, στην οποία δεν ελάμβανε χώρα επέμβαση σε έκταση 21.400 στρ. εκ των 147.925,86 στρ. Ως εκ τούτου εκ των 147.925,86 στρ. του έργου της παρούσας, γίνεται πλέον επέμβαση στα 103.000 στρ.
– τη λειτουργία του ορυχείου Μαυροπηγής και του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, έως την παύση τροφοδοσίας με λιγνίτη της Νέας Μονάδας Πτολεμαΐδα V (έτος 2028).
– τη λειτουργία της εκμετάλλευσης του ορυχείου Μαυροπηγής με χρονικό ορίζοντα πέρατος το 2028, συμπεριλαμβανομένης μικρής νέας εξορυκτικής επέκτασης προς Βορρά (βιομηχανικό πάρκοπρώην ΛΙΠΤΟΛ), εντός του υφιστάμενου πολυγώνου του λιγνιτωρυχείου. Με τον νέο μεταλλευτικό σχεδιασμό, θα πραγματοποιείται συναπόθεση αγόνων υλικών και υποπροϊόντων της Μονάδας V, καλύπτοντας κενό χώρο στο εξοφλημένο ορυχείο Βορείου Πεδίου και παράλληλα θα πραγματοποιείται εσωτερική απόθεση αγόνων υλικών στο ορυχείο Μαυροπηγής .Η διαμορφωθείσα απόθεση Προαστείου έχει εναρμονιστεί με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και ήδη έχει υλοποιηθεί μερική περιβαλλοντική αποκατάσταση στα πρανή της με δασικά είδη και δεν θα λάβει χώρα πλέον επαναδιακίνηση υλικών από την εξωτερική απόθεσης Προαστείου, στο εσωτερικό του Ορυχείου Μαυροπηγής.
– την εκμετάλλευση του κοιτάσματος στην περιοχή «Δομικών» του ορυχείου Μαυροπηγής. Η εκσκαφή αυτή εκτείνεται περίπου 170 στρ. πέραν και βορείως του εγκεκριμένου ορίου επέμβασης του ορυχείου Μαυροπηγής.
– την αναπροσαρμοζόμενη τελική διαμόρφωση του ορύγματος του Ορυχείου Καρδιάς, με την εκτέλεση εργασιών που θα διασφαλίσουν τη γεωτεχνική ευστάθεια των πρανών εκσκαφής και απόθεσης.
– τη διαφορετική διαμόρφωση των χώρων εκσκαφής και αποθέσεων και δημιουργία διαφορετικών τελικών ορυγμάτων.
– τον περιορισμό του τελικού ορίου εκμετάλλευσης των επιμέρους ορυχείων του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, το οποίο θα υπολείπεται του αντίστοιχου εγκεκριμένου ορίου, λόγω μη πλέον προσβολής αδιατάρακτων εκτάσεων.
– τη λειτουργία του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, χωρίς να απαιτηθεί νέα εδαφική κατάληψη πέραν της υφιστάμενης επέμβασης.
-την ακύρωση της μεταλλευτικής επέμβασης επί των εκτάσεων των οικισμών Ποντοκώμης και Πτελεώνα.
-την αξιοποίηση αδιατάρακτων εδαφών τα οποία προοριζόταν για μεταλλευτική χρήση και για χώρους αποθέσεων, προς εγκατάσταση Φ/Β.